Thursday, August 22, 2013

GITAMAKARANDAM VIDEOS_FLAFH PLAYER FILES_VIDYAPRAKASHANANDA GIRI SWAMI

http://www.4shared.com/folder/TNxxsX3h/GITAMAKARANDAM_FLASH_FILES.html

01 ARJUNA VISHADA YOGAM_GITAMAKARANDAM_ SWAMYVIDYAPRAKASHANANDAGIRI(240p_H.263-MP3).flv
02 SANKHYA YOGAMGITAMAKARANDAM SWAMY VIDYA PRAKASHANANDA GIRI)(240p_H.263-MP3).flv
03 KARMA(480p_H.264-AAC).flv
04 GNANA(240p_H.263-MP3).flv
05 karma sanyasa yogamgitamakarandam swamy vidya prakashananda giri)(360p_h.264-aac).flv
06 ATMA SAMYAMA YOGAMGITAMAKARANDAM SWAMY VIDYA PRAKASHANANDA GIRI)(240p_H.263-MP3).flv
07 VIGNANA YOGAMGITAMAKARANDAM SWAMY VIDYA PRAKASHANANDA GIRI)(360p_H.264-AAC).flv
08 AKSHARA PARABRAHMA YOGAMGITAMAKARANDAM SWAMY VIDYA PRAKASHANANDA GIRI)(360p_H.264-AAC).flv
09 raja vidya raja guhya yogamgitamakarandam swamy vidya prakashananda giri)(360p_h.264-aac).flv
10 VIBHUTHI YOGAMGITAMAKARANDAM SWAMY VIDYA PRAKASHANANDA GIRI)(360p_H.264-AAC).flv
11 VISWA ROOPA SANDARSHANA YOGAMGITAMAKARANDAM SWAMY VIDYA PRAKASHANANDA GIRI)(360p_H.264-AAC).flv
12 BHAKTHI YOGAMGITAMAKARANDAM SWAMY VIDYA PRAKASHANANDA GIRI)(360p_H.264-AAC).flv
13 KSETRA(240p_H.263-MP3).flv
14 GUNATRAYA VIBHAGA YOGAMGITAMAKARANDAM SWAMY VIDYA PRAKASHANANDA GIRI)(360p_H.264-AAC).flv
15 PURUSHOTTAMA PRAPTI YOGAMGITAMAKARANDAM SWAMY VIDYA PRAKASHANANDA GIRI)(240p_H.263-MP3).flv
17 SHRADHATRAYA VIBHAGA YOGAMGITAMAKARANDAM SWAMY VIDYA PRAKASHANANDA GIRI)(360p_H.264-AAC).flv
18 MOKSHA SANYASA YOGAMGITAMAKARANDAM SWAMY VIDYA PRAKASHANANDA GIRI)(360p_H.264-AAC).flv
MANASA BODHA_SMT VANIJAYARAM_SWAMI VIDYAPRAKASHANANDAGIRI(480p_H.264-AAC).flv
TATVASARAMU_SMT SHOBHARAJ_SWAMI VIDYAPRAKASHANANDAGIRI(480p_H.264-AAC).flv

No comments: