Wednesday, January 23, 2013

Manoranjakam - Instrumentals Album by Sri Nagaraju

Manoranjakam - Instrumentals Album by Sri Nagaraju The following link is a instrumental album named Manoranjakam - by Sri Nagaraju. http://www.mediafire.com/?21rnbkkdehztl http://www.mediafire.com/?jnd7e55c67rtb List of Songs:- 1. Rajeevam 2 Madavi Latha 3.Giri Mallika 4 Paari Jaatham 5 Punnaga 6 Chamanthi 7 Mandharam 8 JajiMalli

SREE PEETHAM MONTHLY SPIRTUAL MAGAZINE

SREE PEETHAM
MONTHLY SPIRTUAL MAGAZINE 


DOWNLOAD LINK:


Tuesday, January 15, 2013

Lingashtakam by S.P. Balasubramaniam

Lingashtakam by S.P. Balasubramaniam
http://www.vignanam.org/veda/nitya-parayana-slokas-telugu.html

లింగాష్టకం
గాత్రం: ఎస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం
బ్రహ్మ మురారి సురార్చిత లింగం
నిర్మల భాసిత శోభిత లింగం
జన్మజ దుఃఖ వినాశక లింగం
తత్* ప్రణమామి సదాశివ లింగం
దేవముని ప్రవరార్చిత లింగం
కామ దహన కరుణాకర లింగం
రావణ దర్ప వినాశక లింగం
తత్* ప్రణమామి సదాశివ లింగం
సర్వ సుగంధ సులేపిత లింగం
బుద్ధి వివర్ధన కారణ లింగం
సిద్ధ సురాసుర వందిత లింగం
తత్* ప్రణమామి సదాశివ లింగం
కనక మహామణి భూషిత లింగం
ఫణిపతి వేష్ఠిత శోభిత లింగం
దక్ష సుయజ్ఞ వినాశన లింగం
తత్* ప్రణమామి సదాశివ లింగం
కుంకుమ చందన లేపిత లింగం
పంకజ హార సుశోభిత లింగం
సంచిత పాప వినాశన లింగం
తత్* ప్రణమామి సదాశివ లింగం
దేవగణార్చిత సేవిత లింగం
భావైర్భక్తి భిరేవచ లింగం
దినకర కోటి ప్రభాకర లింగం
తత్* ప్రణమామి సదాశివ లింగం
అష్టదళో పరివేష్ఠిత లింగం
సర్వ సముద్భవ కారణ లింగం
అష్ట దరిద్ర వినాశన లింగం
తత్* ప్రణమామి సదాశివ లింగం
సురగురు సురవర పూజిత లింగం
సురవన పుష్ఫ సదార్చిత లింగం
పరమ పరం పరమాత్మక లింగం
తత్* ప్రణమామి సదాశివ లింగం
లింగాష్ఠక మిదం పుణ్యం యః పఠేత్* శివసన్నిధౌ
శివలోక మవాప్నోతి శివేన సహ మోదతే

BILVASHTAKAM_S.P.BALU

http://www.vignanam.org/veda/nitya-parayana-slokas-telugu.html 
BILVASHTAKAM BY S.P. BALU 

బిల్వాష్టకం
త్రిదళం త్రిగుణాకారం త్రినేత్రంచ త్రియాయుధం
త్రిజన్మ పాపసంహారం ఏకబిల్వం శివార్పణం
త్రిశాఖైః బిల్వపత్రైశ్చ అచ్చిద్రైః కోమలైః శుభైః
తవపూజాం కరిష్యామి ఏకబిల్వం శివార్పణం
కోటి కన్యా మహాదానం తిలపర్వత కోటయః
కాంచనం క్షీరదానేన ఏకబిల్వం శివార్పణం
కాశీక్షేత్ర నివాసంచ కాలభైరవ దర్శనం
ప్రయాగే మాధవం దృష్ట్వా ఏకబిల్వం శివార్పణం
ఇందువారే వ్రతం స్థిత్వా నిరాహారో మహేశ్వరాః
నక్తం హౌష్యామి దేవేశ ఏకబిల్వం శివార్పణం
రామలింగ ప్రతిష్ఠాచ వైవాహిక కృతం తధా
తటాకానిచ సంధానం ఏకబిల్వం శివార్పణం
అఖండ బిల్వపత్రంచ ఆయుతం శివపూజనం
కృతం నామ సహస్రేణ ఏకబిల్వం శివార్పణం
ఉమయా సహదేవేశ నంది వాహనమేవచ
భస్మలేపన సర్వాంగం ఏకబిల్వం శివార్పణం
సాలగ్రామేషు విప్రాణాం తటాకం దశకూపయోః
యజ్ఞకోటి సహస్రశ్చ ఏకబిల్వం శివార్పణం
దంతి కోటి సహస్రేషు అశ్వమేధ శతక్రతౌ
కోటికన్యా మహాదానం ఏకబిల్వం శివార్పణం
బిల్వాణాం దర్శనం పుణ్యం స్పర్శనం పాపనాశనం
అఘోర పాపసంహారం ఏకబిల్వం శివార్పణం
సహస్రవేద పాఠేషు బ్రహ్మస్తాపన ముచ్యతే
అనేక వ్రత కోటీనాం ఏకబిల్వం శివార్పణం
అన్నదాన సహస్రేషు సహస్రోప నయనం తధా
అనేక జన్మపాపాని ఏకబిల్వం శివార్పణం
బిల్వాష్టకమిదం పుణ్యం యః పఠేచ్చివ సన్నిధౌ
శివలోకమవాప్నోతి ఏకబిల్వం శివార్పణం

Sunday, January 6, 2013

Hanuman Chalisa...A Spritiual Prayer Of Lord Hanuman...

Hanuman Chalisa...A Spritiual Prayer Of Lord Hanuman...

 

Listen MS Rama Rao Telugu Hanuman Chalisa

video

- రచన -
M.S. Ramarao

శ్రీ హనుమను గురుదేవు చరణములు
ఇహపర సాధక చరణములు 
బుద్ధిహీనతను కలిగిన తనువులు 
బుద్బుధములని తెలుపు సత్యములు || శ్రీ|| 

Sree hanumaanu gurudevu charanamulu
ihapara saadaka charanamulu
bhuddhiheenatanu kaligina tanuvulu
bhudbhudamulani telupu sathyamulu ||sree||

హనుమాన్ చాలీసా
జయ హనుమంత జ్ఞానగునవందిత 
జయ పండిత త్రిలోక పూజిత 

రామ దూత అతులిత బలధామ 
అంజనిపుత్ర పవనసుతనామ 

ఉదయ భానుని మధుర ఫలమని 
భావన లీల అమృతమును గ్రోలిన 

కాంచనవర్ణ విరాజిత వేష 
కుండలమందిత కుంచితకేస  ||శ్రీ||

రామ సుగ్రీవుల మైత్రిని గొలిపి 
రాజపదవి సుగ్రివున నిలిపి

జానకీపతి ముద్రిక దోడ్కొని 
జలధి  లంఘించి లంక జేరుకొని 

సూక్ష్మరూపమున సితను జూచి 
 వికతరూపమున లంకను గాల్చి 

భిమ రూపమున అసురలను జంపి 
రామ కార్యమును సఫలము జేసిన ||శ్రీ||

సిత జాడగని  వచ్చిన నిను గని 
శ్రీ రఘు వీరుడు కౌగిట నినుగొని  

సహస్ర రీతుల  నిను గొనియాడగ 
కాగల కార్యము నీపై నిడగ

వానరసేనతో వారధి దాటి 
లంకేసునితో తలబడి  పోరి 

హోరు హోరున పోరు సాగిన 
అసురసేనల వరుసను గూల్చిన ||శ్రీ||

లక్ష్మణ మూర్చ తో రాముడడగ 
సంజీవిని దేచ్చిన ప్రాణప్రదాత 

రామ లక్ష్మణుల అస్త్ర దాటికి 
అసురవీరులు అస్తమించిరి

తిరుగులేని రామభాణము 
జరిపించెను రావణ సంహారము 

ఎదురు లేని ఆ లంకాపురమున 
ఏలికగా విభీశునను జేసిన ||శ్రీ||

సీతారాములు నగవుల గనిరి 
ముల్లోకాల హారుతులందరి 

అంతులేని ఆనంద ఆశ్రువులే 
అయోద్యాపురి పొంగి పొరలే

సీతారాముల సుందర మందిరం
శ్రీ కాంతువదం నీ హృదయం

రామచరిత కర్ణామృత గాన 
రామనామ రసామృత పాన ||శ్రీ||

 దుర్గమమగు ఎ కార్యమైనా 
సుగామమే యగు నీకృప జాలిన

కలుగు సుఖములు నినుసరనన్న 
తొలగు భయములు నీ రక్షణ యున్న

రామద్వారపు కాపరివైన నీ 
కుత్తడి మీర  భ్రంహాదుల తరమా 

భూత పిశాచ సాఖినీ డాకినీ 
భయపడిపారు నీ నామజపము విని ||శ్రీ|

ధ్వజవిరాజ వజ్రశరీరా 
భుజబలతెజా గదాధరా 

ఈశ్వరాంశ శంభూత పవిత్రా 
కేసరి పుత్రా పావన గాత్ర 

సనకాదులు బ్రమ్హాది దేవతలు  
శారద నారద ఆదిశేషులు 

యమ కుభేర దిగ్పాలురు కవులు 
పులకితులైరి నీ కీర్తి గానముల ||శ్రీ||

"సోదర భారత నామానా " యని 
శ్రీ రాముడు ఎన్నిక గొన్న హనుమా 

 సాదుల పాలిట ఇంద్రుడవన్నా
అసురుల పాలిత కాలుడవన్నా

అష్ట సిద్ధి నవనిధులకు దాతగ
జానికీమాత దీవించెనుగ 

రామరసామ్రుత పానము జేసిన
మ్రుత్యుం జయువై  వెలసిన ||శ్రీ||

నీ నామ భంజన శ్రీ రామ రంజన 
జన్మ జన్మాంతర  దుఖభంజన

ఎచ్చటఉండిన రఘువరదాసు 
చివరకు రాముని చేరుట తెలుసు 

ఇతర చింతనలు మనసున మోతలు 
స్థిరముగా మారుతి సేవాలు సుఖములు 

 ఏందెందున  శ్రీ రామ కీర్తన 
అందందున హనుమాన నర్తన ||శ్రీ||

శ్రద్ధగ దీనిని ఆలకిమ్పుమా
శుభామఘు ఫలములు కలుగు సుమా 

భక్తి మీరి గానము చేయగ 
 ముఖ్తి కలుగు గౌరీసులు సాక్షిగా  

తులసీదాస హనుమాన చాలీసా 
తెలుగున సులువుగా నలుగురు పాడగా 

పలికిన సీతారాముని పలుకున 
దోశాములున్న మన్నిమ్పుమన్న ||శ్రీ||

మంగళ హారతి గొను హనుమంత 
 సీతారామ లక్ష్మణ సమేత |
నా అంతరాత్మ నిలుమో అనంత 
నీవే అంతా శ్రీ హనుమంతా ||

ఓం శాంతిహి  శాంతిహి శాంతిహి
శ్రీ రామర్పనమస్తు 


DHYANA PADHATI

DHYANA PADHATI
DOWNLOAD LINK:
http://www.mediafire.com/?34yltqnb4sddj


dhyana padhati

Tuesday, January 1, 2013

NITYA PARAYANA SLOKAS – TELUGU

http://www.vignanam.org/veda/nitya-parayana-slokas-telugu.html

 NITYA PARAYANA SLOKAS – TELUGU


      ప్రభాత శ్లోకం
కరాగ్రే వసతే లక్ష్మీః కరమధ్యే సరస్వతీ |
కరమూలే స్థితా గౌరీ ప్రభాతే కరదర్శనమ్ ||
ప్రభాత భూమి శ్లోకం
సముద్ర వసనే దేవీ పర్వత స్తన మండలే |
విష్ణుపత్ని నమస్తుభ్యం, పాదస్పర్శం క్షమస్వమే ||
సూర్యోదయ శ్లోకం
బ్రహ్మస్వరూప ముదయే మధ్యాహ్నేతు మహేశ్వరమ్ |
సాహం ధ్యాయేత్సదా విష్ణుం త్రిమూర్తించ దివాకరమ్ ||
స్నాన శ్లోకం
గంగే చ యమునే చైవ గోదావరీ సరస్వతీ 
నర్మదే సింధు కావేరీ జలేస్మిన్ సన్నిధిం కురు ||
భస్మ ధారణ శ్లోకం
శ్రీకరం చ పవిత్రం చ శోక నివారణమ్ |
లోకే వశీకరం పుంసాం భస్మం త్ర్యైలోక్య పావనమ్ ||
భోజన పూర్వ శ్లోకం
బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మ హవిః బ్రహ్మాగ్నౌ బ్రహ్మణాహుతమ్ |
బ్రహ్మైవ తేన గంతవ్యం బ్రహ్మ కర్మ సమాధినః ||
అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహ-మాశ్రితః |
ప్రాణాపాన సమాయుక్తః పచామ్యన్నం చతుర్విధమ్ ||
త్వదీయం వస్తు గోవింద తుభ్యమేవ సమర్పయే |
గృహాణ సుముఖో భూత్వా ప్రసీద పరమేశ్వర ||
భోజనానంతర శ్లోకం
అగస్త్యం వైనతేయం చ శమీం చ బడబాలనమ్ |
ఆహార పరిణామార్థం స్మరామి చ వృకోదరమ్ ||
సంధ్యా దీప దర్శన శ్లోకం
దీపం జ్యోతి పరబ్రహ్మ దీపం సర్వతమోపహమ్ |
దీపేన సాధ్యతే సర్వం సంధ్యా దీపం నమో‌உస్తుతే ||
నిద్రా శ్లోకం
రామం స్కంధం హనుమంతం వైనతేయం వృకోదరమ్ |
శయనే యః స్మరేన్నిత్యమ్ దుస్వప్న-స్తస్యనశ్యతి ||
కార్య ప్రారంభ శ్లోకం
వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభః |
నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వ కార్యేషు సర్వదా ||
గాయత్రి మంత్రంఓం భూర్భుస్సువః | తథ్స’వితుర్వరే”ణ్యం |
భర్గో’ దేవస్య’ ధీమహి | ధియో యో నః’ ప్రచోదయా”త్ ||
హనుమ స్తోత్రం
మనోజవం మారుత తుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్టమ్ |
వాతాత్మజం వానరయూధ ముఖ్యం శ్రీరామదూతం శిరసా నమామి ||
బుద్ధిర్బలం యశొధైర్యం నిర్భయత్వ-మరోగతా |
అజాడ్యం వాక్పటుత్వం చ హనుమత్-స్మరణాద్-భవేత్ ||
శ్రీరామ స్తోత్రం
శ్రీ రామ రామ రామేతీ రమే రామే మనోరమే
సహస్రనామ తత్తుల్యం రామ నామ వరాననే
గణేశ స్తోత్రం
శుక్లాం బరధరం విష్ణుం శశివర్ణమ్ చతుర్భుజమ్ |
ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే ||
అగజానన పద్మార్కం గజానన మహర్నిశమ్ |
అనేకదంతం భక్తానా-మేకదంత-ముపాస్మహే ||
శివ స్తోత్రం
ఓంత్ర్యం’బకం యజామహే సుంధిం పు’ష్టివర్ధ’నమ్ | 
ర్వారుకమి’ బంధ’నాన్-మృత్యో’ర్-ముక్షీ మా‌உమృతా”త్ ||
గురు శ్లోకం
గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః |
గురుః సాక్షాత్ పరబ్రహ్మా తస్మై శ్రీ గురవే నమః ||
సరస్వతీ శ్లోకం
సరస్వతీ నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణీ |
విద్యారంభం కరిష్యామి సిద్ధిర్భవతు మే సదా ||
యా కుందేందు తుషార హార ధవళా, యా శుభ్ర వస్త్రావృతా |
యా వీణా వరదండ మండిత కరా, యా శ్వేత పద్మాసనా |
యా బ్రహ్మాచ్యుత శంకర ప్రభృతిభిర్-దేవైః సదా పూజితా |
సా మామ్ పాతు సరస్వతీ భగవతీ నిశ్శేషజాడ్యాపహా |
లక్ష్మీ శ్లోకం
లక్ష్మీం క్షీరసముద్ర రాజ తనయాం శ్రీరంగ ధామేశ్వరీమ్ |
దాసీభూత సమస్త దేవ వనితాం లోకైక దీపాంకురామ్ |
శ్రీమన్మంధ కటాక్ష లబ్ధ విభవ బ్రహ్మేంద్ర గంగాధరామ్ |
త్వాం త్రైలోక్యకుటుంబినీం సరసిజాం వందే ముకుందప్రియామ్ ||
వేంకటేశ్వర శ్లోకం
శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణనిధయే నిధయే‌உర్థినామ్ |
శ్రీ వేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళమ్ ||
దేవీ శ్లోకం
సర్వ మంగల మాంగల్యే శివే సర్వార్థ సాధికే |
శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే ||
దక్షిణామూర్తి శ్లోకం
గురవే సర్వలోకానాం భిషజే భవరోగిణామ్ |
నిధయే సర్వవిద్యానాం దక్షిణామూర్తయే నమః ||
అపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం
అపరాధ సహస్రాణి, క్రియంతే‌உహర్నిశం మయా |
దాసో‌உయ మితి మాం మత్వా, క్షమస్వ పరమేశ్వర ||
కరచరణ కృతం వా కర్మ వాక్కాయజం వా
శ్రవణ నయనజం వా మానసం వాపరాధమ్ |
విహిత మవిహితం వా సర్వమేతత్ క్షమస్వ
శివ శివ కరుణాబ్ధే శ్రీ మహాదేవ శంభో ||
కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా
బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతేః స్వభావాత్ |
కరోమి యద్యత్సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామి ||
బౌద్ధ ప్రార్థన
బుద్ధం శరణం గచ్ఛామి
ధర్మం శరణం గచ్ఛామి
సంఘం శరణం గచ్ఛామి
శాంతి మంత్రం
అసతోమా సద్గమయా |
తమసోమా జ్యోతిర్గమయా |
మృత్యోర్మా అమృతంగమయా |
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః
సర్వే భవంతు సుఖినః సర్వే సంతు నిరామయాః |
సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు మా కశ్చిద్దుఃఖ భాగ్భవేత్ ||
ఓం హ నా’వవతు |  నౌ’ భునక్తు | హ వీర్యం’ కరవావహై | 
తేస్వినావధీ’తమస్తు మా వి’ద్విషావహై” || 
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః’ ||
విశేష మంత్రాః
పంచాక్షరి – 
ఓం నమశ్శివాయ
అష్టాక్షరి – 
ఓం నమో నారాయణాయ    
ద్వాదశాక్షరి – 
ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ 

Read Related Stotrams: