Tuesday, January 10, 2012

SrIharidAsa Devotionals

SrIharidAsa Devotionals

http://www.sistla.org/Srihari-Lyrics/mp3%20Audio%20music.htm

SrIviShNu sahasranAma saMkIrtana-Lyrics SrIharidAsa padamulu-Lyrics

SrIhari gItAnaMda lahari-Lyrics SrIhari Bakti tattva gAnAnaMda lahari-1

SrIhari Bakti tattva gAnAnaMda lahari-2 Index (Parts 1-5) - English Index (Parts 1-5)-

Telugu

Index (Parts 1-5)-Devanagari Index (Parts 1-5)-Kannada Index (Parts 1-5)-

Malayalam

SrI annamAcAri Lyrics SrItyAgarAja kRuti maMjari

Home Introduction About Me Other Important Links mp3 music files

PravacahanaM Carnatic Music

SrIharidAsa samkIrtanamulu

mp3 Audio Files

Please download Pothana Font to view this webpage for a nicer

looking!

అందమైన తెలుగు లిపిలో చూడాలంటే పోతన ఫాంట్ డౌన్లోడ్ చేయండి.
mp3 Audio Files
http://www.4shared.com/folder/r-bFmxpX/SrIharidAsa_Devotionals.html
http://www.mediafire.com/folder/d1ac5ixd7cxbb
Smt. Seshulatha (OMkAra nAda mayaM-SrIharidAsa saMkIrtanaM

mp3 Audio Files

1. viGnavinAyakaM

2. Guru vandanaM

3. I viSvamaMtA

4. paMcatattvAlalO

5. sarvAMtaryAmi

6. OMkAranAdamE

7. OMkArESvara

8. OMkAranAdabrahma

9a. aMbujavAsini

9b. SaSisUryAkSha

9c. SrIhari divyarUpa

Dr. M. Balamurali Krishna:


mp3 Audio1:

1. SrInIlakaMTha sutaM

2. gAnamu cEsiri gAdE

3. viSvam viShNu SlOkaM+hariyanuvAdE

4. nInAma smaraNa

5. Atma paraArAma
mp3 Audio2:
1. pUtAtma paramAtma (SlOkaM) + EtIruna

2. nIvu vinA

3. nIpAda dhULi

4. yOgOyOga vidAm (slOkaM) + EDanunnADO

5. nIvu vinA mari

6. Emi muccaTO
mp3 Audio3:

1. SlOkaM + brahmakainA

2. valadu parAku

3. kanugoMTini

4. BhAvanuDavu

5. EvaMkO

6. ISA mahESA

7. SlOkaM + BhavaharuDavu

Hyderabad Brothers: mp3 file - Rendered in a Concert

1. lAli paramAnaMda
Smt. C. Sundaramma:
mp3 Audio
1. SlOkam + SrI nIlakaMTha sutaM

2. gAnamu cEsiri gAdE

3. nIlagagana Gana

4. rAga dvEShamulu mAni

5. mAnasa BhajarE

6. OMkAra nAda

7. BhajarE raGurAmam

8. sakalamu nIdE
Smt. V. Lalita

mp3 Audio

1. SrI nIlakaMTha sutaM

2. nArAyaNa nArAyaNa

3. vaMdE SrIsatya

4. mrokka tagina

5. tava caraNam

6. jaya gOviMda

7. BhajarE mAnasam

8. nanu marava
mp3 Audio2
1. cUtAmu rArE

2. raMga raMga

3. aMtaTA nIvai

4. kRupA nilayamu

5. jayatu jayatu

6. gItArtha j~jAnamu

7. eMtaTi BhAgyamO

8. lAli paramAnaMda

No comments: