Friday, February 23, 2018

YOGA BOOKS FULL CILLECTION


YOGA BOOKS FULL CILLECTION https://mega.nz/#F!6wgBwSKA!ltThSn0NY17DIuSQQlTEBQ

NITYA PATHANA SLOKAMULU


NITYA PATHANA SLOKAMULU ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ నిత్య పఠన శ్లోకములు (ఉదయం నిద్ర లేచే వేళ తన అర చేతులు చూసుకుంటూ...) 1.శ్లో: కరాగ్రే వసతే లక్ష్మీ కరమధ్యే సర స్వతీ కరమూలే స్థితో గౌరీ ప్రభాతే కరదర్శనం నిద్ర లేచి భూమిపై కాలు మోపునపుడు... భూదేవికి నమస్కరిస్తూ... 2.శ్లో: సముద్రవసనే దేవీ పర్వత స్థన మండలే విష్ణుపత్ని నమస్తుభ్యం పాదస్పర్శం క్షమస్వమేil సూర్యోదయ సమయమున పఠించవలసిన 3.శ్లోకం: బ్రహ్మస్వరూపముదయే మధ్యాహ్నేతు మహేశ్వరం సాయం ధ్యాయేత్సదావిష్ణుం త్రిమూర్తిం చ దివాకరం, స్నానము చేయునపుడు : ( కేశవ నారాయణ మొదలగు నామములతో ఆచమనం చేసిన తరువాత) 4.శ్లో: ఓం గంగే చ యమునేచైవ గోదావరి సరస్వతీ నర్మదే సింధు కావేరి జలేస్మిన్ సన్నిధింకురు ఓం అపవిత్రః పవిత్రోవా సర్వావస్తాం గతోపి వా యస్మరేత్ పుండ్రీకాక్షం స బాహ్యాంభతర శ్శుచి: పుండరీకాక్ష... పుండరీకాక్ష... పుండరీకాక్ష... గాయత్రీ మంత్రము | 5.శ్లో: ఓం భూర్భువ స్సువః తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ | భర్గోదేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్ || భావార్థము : హేరక్షక! సచ్చిదానందస్వరూప! జగదుత్పాదకదేవ ప్రసిద్ధము, పల్వోత్కృష్టమునగు నీ విజ్ఞాన స్వరూపమున మేము నిత్యముపాసింతుము. మాకు పదుృద్ధినిచ్చి పత్కర్మము లాచరించునట్లు అనుగ్రహింపుము. 6.శ్లో: ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఈ పవిత్ర మంత్రం కలి దోషాలను హరిస్తుంది. వాతవరణాన్ని శుద్దిచేస్తుంది. బుద్దిని శుద్ధి పరుస్తుంది. మనసులోని మాలిన్యాన్నితొలగి స్తుంది. హృదయాన్ని తేలిక పరుస్తుంది 7.శ్లో: మృత్యుంజయ మహామంత్రము ఓ త్ర్యంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ణనమ్, ఉర్వారుకమివ బన్ధనా స్మృత్యోర్ముక్షీయ మామృతాత్ || తా:- సుగంధ యుక్తులును, సమిస్త జీవులమ లెస్సగా పోషించువారును నగు త్రినేత్రుడైన పరమశివుని మేము ఆరాధించుచున్నాము. దోస తీగమండి దోసకాయను వేరుచేయునట్లు మోక్షప్రాప్తి కొఱకై ఆ పరమాత్మ మమ్ములమ మృత్యువునుండి విడుదల చేయుగాక ! 8.శ్లో: కలి కల్మశ నాశన మహామంతమ్ ఓమ్ హరేరామ హరే రామ రామ రామ హరే హరే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే ..... 9.శ్లో: త్వమేవ మతాచ పితా త్వమేవ త్వమేవ బంధుశ్చ సఖా త్వ మేవ! త్వమేవ విద్యా ద్రవిణమ్ త్వ మేవ త్వమేవ సర్వమ్ మమ దేవ దేవ!! తులసీదేవి ప్రార్థన 10.శ్లో: నమ స్తులసి సర్వజ్ఞే పురుషో త్తమ వల్లభే పాహి మాం సర్వపాపేభ్య స్సర్వసంపత్పదాయిని. 11.శ్లో: యన్మూలే సర్వతీర్థాని యన్మ ధ్యే సర్వదేవతాః యదగ్రే సర్వ వేదాశ్చ తులసీం తాం నమామ్యహం. 12.శ్లో: నమ స్తులసి కళ్యాణి నమోవిష్ణుప్రి యే శు భే నమో మోక్ష ప్రదే దేవి నమః సంపతప్రదాయకే సద్ధ్యాదీపప్రార్థన 13.శ్లో: శుభం భవతు క ల్యాణీ ఆరోగ్యం ధనసంపదం మమ శతృ వినాశాయ సాయం జ్యోతి ర్న మోస్తు తే. 13.శ్లో: దీపం జ్యోతి పరబ్రహం దీపం సర్వతమోపహం దీ పేన సాధ్యతే సర్వం సన్ష్యాదీపం నమోస్తు తే. స్తోత్రములు శ్రీ గురు ధ్యానము 15.శ్లో: గురు బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః గురు సాక్షాత్పర బ్రహ్మ తస్మైశ్రీ గురవే నమః 15.శ్లో: ధ్యానమూలం గురోర్మూర్తి! పూజామూలం గురోర్పదం! మంత్రమూలం గురోర్వాక్యం! మోక్షమూలం గురోరక్రుప!! శ్రీ గణపతి ధ్యానము 16.శ్లో: శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం! ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోప శాంతయే!! 18.శ్లో: అగజానన పద్మార్కం గజాసన మహార్నిశం అనేక దంతం భక్తానాం ఏకదంత ముపాస్మహే........ -2- శివస్తుతి : 19.శ్లో: వందే శంభు ముమాపతిం సురగురుం వందే జగత్కారణం వందే పన్నగభూషణం శశిధరం వందే పశూనాం పతిం వందే సూర్యశశాంక వహ్ని నయనం వందే ముకుంద ప్రియం వందే భక్తజనాశ్రయం చ వరదం వందే శివం శంకరం. 20.శ్లో: రుద్రం పశుపతిం స్తాణుం నీలకంఠముమాపతిం! నమామి శిరసా దేవం కిన్నోమృతుః కరిష్యతి!! విష్ణుస్తుతి 21.శ్లో: శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం విశ్వాకారం గగన సదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగిహృద్యానగమ్యం వందే విష్ణుం భవభయహరం సర్వలోకైకనాధం. శ్రీరామస్తుతి 22.శ్లో: శ్రీ రాఘవం దశరథాత్మజ మప్రమేయం సీతాపతిం రఘువరాన్వయ రత్న దీపం ఆజానుబాహు మరవిందదళాయతాక్షం రామం నిశాచరవినాశకరం నమామి. శ్రీరామ. ధ్యానము 23.శ్లో: ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం రామాయ రామభద్రాయ రామ చంద్రాయ వేథ సే రఘునాధాయ నాధాయ సీతాయాః పతయే నమ: శ్రీకృష్ణ ధ్యాన ము 24.శ్లో: కస్తూరీ తిలకం లలాటఫలకే వక్ష స్థలే కౌస్తుభం నాసాగ్రే నవమౌక్తి కం కరతలే వేణుం కరేకంకణం సర్వాంగే హరిచందనంచ కలయన్ కంఠెచ ముక్తావలీం గోపస్త్రీ, పరివేష్టితో విజయతే గోపాల చూడామణి. 25.శ్లో: అదౌ దేవకీదేవి గర్బజననం గోపీ గృహే వర్తనం! మాయాపూతన జీవితాపహరణం గోవర్ధనోద్దారణమ్!! కంసచ్చేదన కౌరవాది హననం కుంతీ సుతా పాలనం! హ్యేతద్భాగవతం పురాణకథితం శ్రీ కృష్ణ లీలామృతమ్!! సరస్వతీస్తుతి 26.శ్లో:సరస్వతీ నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణీ | విద్యారంభం కరిష్యామి సిద్ధిర్భవతు మే సదా || 27.:యా కుందేందు తుషార హార ధవళా, యా శుభ్ర వస్త్రావృతా | యా వీణా వరదండ మండిత కరా, యా శ్వేత పద్మాసనా | 28.శ్లో:యా బ్రహ్మాచ్యుత శంకర ప్రభృతిభిర్-దేవైః సదా పూజితా | సా మామ్ పాతు సరస్వతీ భగవతీ నిశ్శేషజాడ్యాపహా | లక్ష్మీస్తుతి 29.వందే పద్మకరాం ప్రసన్న వదనాం సౌభాగ్యదాం భాగ్యందాం | హస్తాభ్యా మభయప్రదాం మణిగనైర్నానావిధై ర్భూషితామ్. 30.శ్లో:లక్ష్మీం క్షీరసముద్ర రాజ తనయాం శ్రీరంగ ధామేశ్వరీమ్ | దాసీభూత సమస్త దేవ వనితాం లోకైక దీపాంకురామ్ | 31.శ్లో:శ్రీమన్మంధ కటాక్ష లబ్ధ విభవ బ్రహ్మేంద్ర గంగాధరామ్ | త్వాం త్రైలోక్యకుటుంబినీం సరసిజాం వందే ముకుందప్రియామ్ || దేవీ శ్లోకం 32.శ్లో:సర్వ మంగల మాంగల్యే శివే సర్వార్థ సాధికే | శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే || శ్రీవేంకటేశ్వర శ్లోకం 33.శ్లో:శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణనిధయే నిధయేஉర్థినామ్ | శ్రీ వేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళమ్ || దక్షిణామూర్తి శ్లోకం 34.శ్లో:గురవే సర్వలోకానాం భిషజే భవరోగిణామ్ | నిధయే సర్వవిద్యానాం దక్షిణామూర్తయే నమః || భుజించునపుడు చేయు ప్రార్థన 35.శ్లో:అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రితః ప్రాణాపానసమాయుక్తః పచామ్యన్నం చతుర్విధమ్. తా:- నేను 'వైశ్వానరుడ'ను జఠరాగ్నిగానయి ప్రాణులయొక్క శరీరమును ఆశ్రయించి, ప్రాణాపానవాయువులతో గూడుకొని నాలుగువిధములగు అన్నమును పచనము చేయుచున్నాను. బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మహవిర్రహ్మాగ్నౌ బ్రహ్మణా హుతమ్ బ్రహ్మైవ తేన గన్తవ్యం బ్రహ్మకర్మసమాధినా. 36.శ్లో:.బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మ హవిః బ్రహ్మాగ్నౌ బ్రహ్మణాహుతమ్ | బ్రహ్మైవ తేన గంతవ్యం బ్రహ్మ కర్మ సమాధినః || తా:- యజ్ఞమునందలి హోమసాధనములు, హోమద్రవ్యములు, హోమాగ్ని, హోమము చేయువాడు, హోమము చేయబడినది - అన్నియును బ్రహ్మస్వరూపములే యనెడి ఏకాగ్ర భావముతో ఆ యజ్ఞాది కర్మలను జేయు మనుజుడు బ్రహ్మమునే పొందగలడు. రాత్రి నిద్రించుటకు ముందు 37.శ్లో:రామంస్కందం హనూమంతం వై న తేయం వృకోదరం ళయ నే యః స్మ రేన్నిత్యం దుస్స్వప్న స్తస్య నశ్యతి. అపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం 38.శ్లో:అపరాధ సహస్రాణి, క్రియంతే‌உహర్నిశం మయా | దాసో‌உయ మితి మాం మత్వా, క్షమస్వ పరమేశ్వర || కరచరణ కృతం వా కర్మ వాక్కాయజం వా శ్రవణ నయనజం వా మానసం వాపరాధమ్ |అపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం విహిత మవిహితం వా సర్వమేతత్ క్షమస్వ శివ శివ కరుణాబ్ధే శ్రీ మహాదేవ శంభో || 39.శ్లో:కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వాబుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతేః స్వభావాత్ | కరోమి యద్యత్సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామి || బౌద్ధ ప్రార్థన 40.శ్లో:బుద్ధం శరణం గచ్ఛామి ధర్మం శరణం గచ్ఛామి సంఘం శరణం గచ్ఛామి శాంతి మంత్రం 41.శ్లో:అసతోమా సద్గమయా | తమసోమా జ్యోతిర్గమయా | మృత్యోర్మా అమృతంగమయా | ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః 42.శ్లో: సర్వే భవంతు సుఖినః సర్వే సంతు నిరామయాః | సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు మా కశ్చిద్దుఃఖ భాగ్భవేత్ || ఓం సహ నా’వవతు | స నౌ’ భునక్తు | సహ వీర్యం’ కరవావహై | తేజస్వినావధీ’తమస్తు మా వి’ద్విషావహై” || ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః’ || 43.:(పారాయణ అనంతర క్షమార్పణ పూర్వక సమర్పణము) *యాని కానిచ పాపాని జన్మాంతర కృతానిచ ! తాని తాని ప్రణశ్యంతి ప్రదక్షిణ పదే పదే !! *పాపోహం పాపకర్మాహం పాపాత్ము పాప సంభవః ! త్రాహిమాం కృపయా దేవ శరణాగత వత్సల !! *అన్యధా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ ! తస్మాత్కరుణ్య భావేన రక్ష రక్ష మహేశ్వర !! *మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తి హీనం జనార్ధన ! యత్పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తుతే !! *యదక్షర పదభ్రష్టం మాత్రహీనంతు యద్భవేత్ ! తత్సర్వం క్షమ్యతాం దేవ నారాయణ నమోస్తుతే !! *ఆవాహనం న జానామి న జానామి విసర్తనం! పూజా విధిం న జానామి క్షమస్వ హనుమత్రభో !! *గోప్రూణా మపి గోప్తాశ్వం గృహాణా మత్తృతం జపం ! సిద్ధిం కురుష్వ మే దేవ త్వమహం శరణం గతః !! *కాయేన వాచా మనసేంద్రి యైర్వా దధ్యాత్మనా వా ప్రకృతే స్వభావాత్ ! కరోమిడుద్యత్ సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సవురదూమి ! సదాశివాయేతి సమర్పయామి !! 44.దేవాలయములో ప్రదక్షిణ చేయునపుడు యాని కాని చ పాపాని జన్మాంతర కృతానిచ తాని తాని ప్రనశ్యంతి ప్రదక్షిణ పదేపదే ! పాపోహం పాపకర్మాహం పాపాత్మా పాప సంభవః ! త్రాహిమాం కృపయా దేవ శరణాగత వత్సల !! అన్యధా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ ! తస్మాత్కరుణ్య భావేన రక్ష రక్ష మహేశ్వర !! రక్ష రక్ష జనార్ధన!! *********************************************************** విశేష మంత్రాః పంచాక్షరి – ఓం నమశ్శివాయ అష్టాక్షరి – ఓం నమో నారాయణాయ ద్వాదశాక్షరి – ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ

అద్భుత మంత్రాలు/శ్లోకములు మీ కోసం.. తప్పక చదవండి.


అద్భుత మంత్రాలు/శ్లోకములు మీ కోసం.. తప్పక చదవండి. COURTESY:http://teluguwebworld.blogspot.in/search/label/Telugu%20Bhakthi%20Slokas
 ప్రతి నిత్యము పటించవలసిన ప్రార్దనలు
 🕉 ఉదయం కరదర్శనం “కరాగ్రే వసతే లక్ష్మీ: కరమద్యే సరస్వతి కరమూలేతు గోవింద: ప్రభాతే కరదర్శనం”
 🕉 ఉదయం భూప్రార్ధన “సముద్రమేఖలే దేవి పర్వతస్తన మండలే విష్ణుపత్ని నమస్తుభ్యం పాదస్పర్శం క్షమస్వమే” 🕉 మానసిక శుద్ది “అపవిత్ర: పవిత్రోవా సర్వావస్థాంగతోపినా య:స్మరేత్పుండరీకాక్షం సబాహ్యాభ్యంతర శ్శుచి:”
 🕉 స్నాన సమయంలో “గంగేచ యమునేచైవ గోదావరి సరస్వతి నర్మదే సింధు కావేరి జలేస్మిన్ సన్నిధింకురు”
 🕉 భోజనానికి ముందు “అన్నపూర్ణే సదాపూర్ణే శంకర ప్రాణ వల్లభే జ్ణాన వైరాగ్య సిద్ద్యర్దం భిక్షాందేగి కృపాకరి అన్నం బ్రహ్మారసోవిష్ణుః భోక్తాదేవో మహేశ్వరః ఇతి స్మ్రరన్ ప్రభుంజాన: దృష్టిదోషై: నలిప్యతే”
 🕉 భోజనము తరువాత శ్లో|| అగస్త్యం కుంభ కర్ణం చ శమ్యం చ బడబానలం ఆహార పరిణామార్ధం స్మరామి చ వృకోదరం ||
 🕉 ప్రయాణ సమయంలో 21 పర్యాయములు పఠించాలి ! “గచ్చ గౌతమ శీఘ్రంమే ప్రయాణమ్ సపలం కురు ఆసన శయనం యానం భోజనం తత్ర కల్పయ”
 🕉 అన్ని ఆరోగ్య సమస్యలకు ప్రతి నిత్యం 1 గంట లేక 108 పర్యాయాలు పఠించాలి. “ఓం నమో పరమాత్మనే పరబ్రహ్మ మమ శరీరే పాహీ కురుకురు స్వహా” మరియు / లేక “క్రీం అచ్యుతానంత గోవింద”
 🕉 విద్యాప్రాప్తి కోరకు ప్రతి నిత్యం 1 గంట లేక 28 పర్యాయాలు పఠించాలి “ప్రాచీసంధ్యా కాచిదంతర్నిశాయా: ప్రజ్ణా దృష్టే రంజన్అ శ్రీరపూర్వా వక్రీవేదాన్ పాతుమే వాజివక్ర్తా వాగిశాఖ్యా వాసుదేవస్య మూర్తిః ప్రణతాజ్ణానసందోహ ధ్వాంత ధ్వంసనకర్మఠం నమామి తురగ్రీవ హరీం సారస్వత ప్రదం శ్లోకద్వయం మిదం ప్రాతః అష్టావింశతి వారకం ప్రయతః పఠతే నిత్యం కృత్న్సా విద్యా ప్రసిద్ద్యతి”
 🕉 విద్యార్జన లేక ఉద్యోగ నిమిత్తం నివాసానికి దూరంగ ఉన్నప్పుడు మానసిక / ఆరోగ్య సమస్యలు లేకుండ ఉండటానికి పఠించాల్సిన మంత్రం “గచ్చ గౌతమ శీఘ్రంత్వం గ్రామేషు నగరేషు చ ఆశనం వసనం చైవ తాంబూలం తత్ర కల్పయ”
 🕉 ప్రారంబించిన పనిని విజయ వంతంగ పూర్తి చేయడానికి మంత్రాన్ని ప్రతి దినం 2 గంటలు లేక 1008 పర్యాయాలు పఠించాలి “ఓం నమో మహామాయే మహా భోగదాయిని హూం స్వాహా”
 🕉 చేపట్టిన కార్యం లొ, పోటి పరిక్షలొ ను విజయం సాదించడానికి మంత్రాన్ని ప్రతి దినం 2 గంటలు లేక 1008 పర్యాయాలు పఠించాలి “శ్రీ రామ జయరామ జయజయ రామరామ”
 🕉 అన్ని సమస్యలకు ప్రతి నిత్యం సూర్యోదయానికి సూర్య నమస్కారం ఉత్తమం “ఓం హ్రీం హ్రీం సూర్యాయ నమ:” 🕉 ఉద్యోగం లొ ఉన్నతి కొరకు, పై అదికారుల అబిమానం మరియు తన వద్ద పనిచేయువారి సహకారం లబించాలంటె క్రింది మంత్రాన్ని ప్రతి దినం గంట సమయం పఠించాలి “ఓం హ్రీం శ్రీం శ్రీం శ్రీం శ్రీం శ్రీం శ్రీం శ్రీం లక్ష్మీ మమ గృహే పూరయ పూరయ దూరయ దూరయ స్వాహా” మరియు / లేక “శ్రీ రాజ మాతంగ్యై నమ :”
 🕉 ఉత్తమ భర్తను పొందుటకు మంత్రాన్ని ప్రతి దినం 1 గంట లేక 108 పర్యాయాలు 21 రోజులు పఠించాలి “హే గౌరి శంకరార్దాంగి యధాత్వం శంకరప్రియా తధామాం కురు కళ్యాణి కాంత కాంతం సుదుర్లభమ్” 🕉 ఉత్తమ భార్యను పొందుటకు. మంత్రాన్ని ప్రతి దినం 1 గంట లేక 108 పర్యాయాలు 40 రోజులు పఠించాలి “పత్నీం మనోరమాందేహి మనోవృత్తాను సారిణీమ్ తారిణీం దుర్గ సంసార సాగరస్య కులోద్భవామ్”
 🕉 వివాహాం తోందరగా జరగడానికి. మంత్రాన్ని 108 పర్యాయాలు 21 రోజులు పఠించాలి. “ఓం దేవేంద్రాణి నమస్తుభ్యం దేవేంద్ర ప్రియభామిని వివాహాం భాగ్యమారోగ్యం శీఘ్రలాభంచ దేహిమే” అమ్మాయిలకు వివాహాం తోందరగా జరగడానికి. మంత్రాన్ని ప్రతి దినం 1 గంట లేక 108 పర్యాయాలు 21 రోజులు పఠించాలి “కాత్యాయని మహామాయే మహాయోగినదీశ్వరీ నందగోపసుతం దేవిపతిం మేకురుతేనమ: పతింమనోహరం దేహి మనోవృత్తానిసారిణం తారక దుర్గ సంసార సాగరస్య కులోద్బవాం పత్నీమనోరమాం దేహి మనోవృత్తానిసారిణం తారిణీం దుర్గ సంసార సాగరస్య కులోద్బవాం”
 🕉 అబ్బాయిలకు వివాహాం తోందరగా జరగడానికి మంత్రాన్ని ప్రతి దినం 1 గంట లేక 108 పర్యాయాలు 21 రోజులు పఠించాలి. “విశ్వాసో గందర్వరాజ కన్యాం సాలంకృతాం మమాబీప్సితాం ప్రయచ్చ ప్రయచ్చ నమః” స్త్రీల కు వైవాహీక జీవన సౌఖ్యం కొరకు మంత్రాన్ని ప్రతి దినం 1 గంట లేక 108 పర్యాయాలు 21 రోజులు పఠించాలి. “హరిస్త్వా మారాధ్య ప్రణిత జనసౌభాగ్య జననీం పురానారి భూత్వా పురరిపుమపి క్షోభమనయత్ స్మరోపిత్వాం వత్యా రతినయన లేహ్యేన వవుషా మునీనాప్యంత: ప్రభవతి మోహాయ మహతామ్” 🕉 వైవాహీక జీవన సౌఖ్యం కొరకు దంపతులు ఇరువురు మంత్రాన్ని ప్రతి దినం 1 గంట లేక 108 పర్యాయాలు పఠించాలి “శ్రీరామచంద్రః శ్రితపారిజాతః సమస్తకళ్యాణ గుణాభిరామః సీతాముఖాంభోరుహ చంచరీకః నిరంతరం మంగళమాతనోతు హే గౌరి శంకరార్దాంగి యధాత్వం శంకరప్రియే తధామాం కురు కళ్యాణి కాంత కాంతాం సుదుర్లభాం”
 🕉 కుటుంభాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయు భర్తను మార్చుకోవడానికి మంత్రాన్ని ప్రతి దినం 2 గంటలు లేక 108 పర్యాయాలు 40 రోజులు పఠించాలి “ఓం క్లీం త్రయంబకం యజామాహే సుగంధీం పతిర్వర్దనమ్ పతిం ఉర్వారుకవ బంధతృతి మోక్ష మామృతాత్ క్లీం”
 🕉 కుటుంబంలొ వచ్ఛు సమస్యలను తొలగి సౌఖ్యంగ ఉండడానికి మంత్రాన్ని ప్రతి దినం 2 గంటలు లేక 1008 పర్యాయాలు పఠించాలి “ఓం క్లీం కృష్ణాయ గోవిందాయ గోపీజన వల్లభాయ స్వాహ” లేక “సదాశాంతా సదాశుద్దా గృహచ్ఛిద్ర నివారిణి సత్సంతానప్రదారామా గ్రహోపద్రవనాశిని” 🕉 కుటుంబ సమస్యలతో దూరమైన భర్త ను పొందడానికి మంత్రాన్ని ప్రతి దినం 1 గంట లేక 108 పర్యాయాలు 40 రోజులు పఠించాలి :ఓం నమో మహాయక్షిణ్యై మమపతిం మే వశ్యం కురు కురు స్వహా”
 🕉 ఆరోగ్య సమస్యలు లేని గర్భధారణకొరకు ప్రతి నిత్యం 1 గంట లేక 108 పర్యాయాలు పఠించాల్సిన మంత్రం “ఓం దేవకిసుత గోవింద జగత్పతె దేహిమే తనయం కృష్ణ త్వామహాం శరణాగత:”
 🕉 సుఖ ప్రసవం కొరకు ప్రతి నిత్యం 1 గంట లేక 108 పర్యాయాలు పఠించాల్సిన మంత్రం ఆస్తి గోదావరీ జలతీరే జంభలానామ దేవతా తస్యాః స్మరణ మత్రేణ విశల్యాగర్బిణీ భవేత్ జంభలాయై నమః”
 🕉 ఆపదలు తగ్గడానికి ప్రతి నిత్యం 1 గంట లేక 108 పర్యాయాలు పఠించాల్సిన మంత్రం “గౌరి వల్లభకామారే కాలకూట విషాదన మాముద్దరాపదాంభోధేః త్రిపుర ఘ్నాంతకాంతక”
 🕉 ఆపదలు పూర్తిగా తొలగడానికి ప్రతి నిత్యం 1 గంట లేక 108 పర్యాయాలు పఠించాల్సిన మంత్రం “అపదామపర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం మోక్షదం తం నమామ్యహం “దుర్గాపత్తరిణీం సర్వదుష్టగ్రహ నివారిణీ అభయాపన్నిహంత్రీచ సర్వానంద ప్రదాయిని” సర్వకార్యసిద్దికి ప్రతి నిత్యం 1 గంట లేక 108 పర్యాయాలు పఠించాల్సిన మంత్రం “నమః సర్వనివాసాయ సర్వశక్తియుతాయచ మమాభీష్టంకురుష్వశు శరణాగతవత్సల”

 TELUGU BHAKTHI SLOKAM - SARVA MANGALA MANGALYE AND ITS MEANING IN TELUGU 
 సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే
శరణ్యే త్రంబకే దేవీ నారాయణి నమోస్తుతే
 ప్రతి పదార్థము: సర్వమంగళ మాంగళ్యే = శుభకరమైన వాటన్నింట శుభకరమైనది /మంగళకరమైనది (సర్వమంగళ నామము చేత మంగళ స్వరూపురాలైనది); శివే = శివ సతి అయిన శక్తి లేదా పార్వతి; సర్వ = అన్ని; అర్థ = అర్థములను (ధర్మ+అర్థ+కామ+మోక్ష అను చతుర్విధ పురుషార్థములు); సాధికే = సాధించినది; శరణ్యే = శరణము/ఆశ్రయము కల్పించేది; త్రంబకి = త్రి + అంబకి = మూడు కన్నులు గలవాని దేవేరి, అనగా పార్వతి; దేవి = దేవి/దేవత; నారాయణి = పార్వతి; తే = నీకు; నమః = నమస్కారము/ప్రణామము; అస్తు = అగు గాక.
 తాత్పర్యము: మంగళ కరమైన వాటన్నిటిలోనూ అతి మంగళకరమై, సర్వ మంగళ నామధేయురాలవై, అన్ని అర్థములను సాధించి, శరణు జొచ్చిన వారికి ఆశ్రయమిచ్చే, ముక్కంటి దేవర అయిన శివుని అర్ధాంగి అయిన ఓ! పార్వతీ, ఓ! దుర్గాదేవీ, ఓ! నారాయణీ, నీకు నమస్కరిస్తున్నాను. at June 26, 2015 Labels: Telugu Bhakthi Slokas LIST OF BHAKTHI SLOKAS TO BE USED IN DAILY LIFE

మనం రోజువారీ చదువుకొనే చిన్న చిన్న శ్లోకములు ప్రొద్దున నిద్ర లేవగానే పఠించాల్సిన 
శ్లోకం : కరాగ్రే వసతే లక్ష్మి కరమూలే సరస్వతి కరమధ్యే తు గోవిందం ప్రబాతే కర దర్శనం
దేవుడి ముందు దీపారాధన చేసిన తర్వాత, దీపానికి నమస్కరిస్తూ పఠించాల్సిన శ్లోకం :
దీపజ్యోతి పరబ్రహ్మ దీపజ్యోతి జనార్ధనా దీపోమి హర తు పాపం దీపా జ్యోతిర్ నమోస్తుతే
గణపతి : శుక్లాం బరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రస్సన్న వదనం ద్యాయేత్ సర్వ వి ఘ్నోప శాంతయే గురువు : గురుర్బ్రహ్మ గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః గురుసాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవేనమః
 దక్షిణామూర్తి : స్పటిక రజితవర్ణం మౌక్తికా మక్షమాలా మమృత కలశ విద్యా ఙ్ఞానముద్రాః ప్రదాయకం దధత మురగరక్షం చంద్రచూడం త్రినేత్రం విధృత వివిధభూషం దక్షిణామూర్తి మీడే
 శ్రీరాముడు : శ్రీరామ రామ రామేతి, రమేరామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరాననే
 శ్రీకృష్ణుడు : కస్తూరీ తిలకం లలాటఫలకే, వక్షస్థలే కౌస్తుభం నాసాగ్రే నవమౌక్తికం, కరతలే వేణుం, కరే కంకణం సర్వాంగే హరిచందనం చ కలయన్ కంఠేచ ముక్తావళీ గోపస్త్రీ పరివేష్టితో విజయతే గోపాల చూడామణీ
 శ్రీ మహావిష్ణువు : శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం విశ్వాధారం గగనసదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగి హృద్ధ్యానగమ్యం వందేవిష్ణుం భవభయహరం సర్వలోకైకనాధం
 శ్రీ లక్ష్మీనృసింహ స్వామి : శ్రీమత్పయోనిధి నికేతన చక్రపాణే భోగీద్ర భోగమణి రాజిత పుణ్యమూర్తే యోగీశ శాశ్వత శరణ్య భవాబ్ధిపోత లక్ష్మీ నృసిం హ మమదేహి కరావలంబమ్
 ఆంజనేయస్వామి : మనోజవం మారుత తుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్టం వాతాత్మజం వానరయూధ ముఖ్యం శ్రీరామదూతం శిరసానమామి.
 సూర్య భగవానుడు : జపాకుసుమ సంకాశం కాశ్యపేయం మహద్యుతిం తమూరిం సర్వపాపఘ్నం ప్రణతోస్మి దివాకరం గురు
రాఘవేంద్రస్వామి : పూజ్యాయ రాఘవేంద్రాయ సత్యధర్మ రతాయచా భజతాం కల్పవృక్షాయ నమతాం కామధేనవే సరస్వతిదేవి : యాకుందేందు తుషారహార దవళ యా శుభ్రః వస్త్రావృతా యా వీణా వరదందమండితకరా యా శ్వేత పద్మాసనా యా బ్రహ్మాచ్యుత శంకరప్రబృతి భిర్ధే వైస్సదా వందిథా సమాంపాతు సరస్వతి భగవతి నిస్సేష జాద్యాపః
 లక్ష్మీదేవి : లక్ష్మీం క్షీరసముద్ర రాజతనయాం, శ్రీరంగ ధామేశ్వరీం దాసీ భూత సమస్తదేవ వనితాం, లోకైక దీపాంకురాం శ్రీమన్మంద కటాక్ష లబ్ధ విభవ బ్రహ్మేంద్ర గంగాధరాం త్వాం త్రైలోక్య కుటుంబినీం సరసిజాం వందేముకుందప్రియాం
 అన్నపూర్ణాదేవి : నిత్యానందకరీ వరాభయకరీ సౌందర్య రత్నాకరీ, నిర్భూతాఖిల పాపనాసనకరీ ప్రత్యక్షమాహేశ్వరీ; ప్రాలేయాచల వంశపావనకరీ కాశీపురాధీశ్వరీ, భిక్షాందేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్న పూర్ణేశ్వరీ.
 శ్రీ లలితాదేవి : హ్రీం కారాసన గర్భితానల శిఖాం సౌః క్లీంకలాం బిభ్రతీమ్ సౌవర్ణాంబరధారిణీం వరసుధా ధౌతాం త్రినేత్రోజ్వలామ్ వందే పుస్తకపాశమంకుశధరాం సగ్భూషితాముజ్వలామ్ స్త్వాం గౌరీం త్రిపురాం పరాత్పర కలాం శ్రీ చక్రసంచారిణీమ్
దేవి శ్లోకం : సర్వమంగల మాంగళ్యే శివే సర్వార్ధసాధికే శరణ్యే త్రయంబికేదేవి నారాయణీ నమోస్తుతే
దుర్గా దేవి : అమ్మలగన్నయమ్మ ముగురమ్మల మూలపుటమ్మ చాల పె ద్దమ్మ సురారులమ్మ కదుపారడి బ్చ్చినయమ్మ తన్నులో నమ్మిన వేల్పుటమ్మల మనంబుల నుండెడి యమ్మ దుర్గ మా యమ్మ కృపాబ్ధి యిచ్చుత మహత్వ కవిత్వ పటుత్వ సంపదల్
 అయ్యప్ప స్వామి : ఓం హరిహర సుతన్ ఆనంద చిత్తన్ అయ్యన్ అయ్యప్ప స్వామియే శరణమయ్యప్పా.. 
భోజన సమయమున : బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మహవిః బ్రహ్మాగ్నో బ్రహ్మణాహుతం బ్రహ్మైవతైన గంతవ్యం బ్రహ్మకర్మ సమాధిన
రాత్రి పడుకొనేముందు : కార్తవీర్యార్జునా నామ రాజాబాహు ప్రసస్మితే అస్మత్ స్మరణ మాత్రేన చోర భయం వినశ్యతి రామస్కంధం హనుమంతం వైనతేయం వృకోదరం I శయనేయః పఠేన్నిత్యం దుస్స్వప్నం తస్య నశ్యతి http://teluguwebworld.blogspot.in/search/label/Telugu%20Bhakthi%20Slokas
 Telugu Bhakthi Slokas GAYATHRI UPANISHATH BY SRI SRAJU NANDA GARUగాయత్ర్యుపనిషత్
ఓం భూమిరన్తరిక్ష ద్యౌరిత్యష్టావక్షరాణి ।
అష్టాక్షర హ వా ఏక గాయత్ర్యై పదమేతదు హాస్యా ఏతత్స
యావదేతేషు లోకేషు తావద్ధ జయతి ।
యోఽస్యా ఏతదేవ పద వేద ఋచో యజూషి సామానీత్యష్టాక్షర
హ వా ఏక గాయత్ర్యై పదమేతదు హాస్యా ఏతత్స
యావతీయ త్రయీ విద్యా తావద్ధ జయతి ।
యోఽస్యా ఏతదేవ పద వేద ప్రాణోఽపానో వ్యాన
ఇత్యష్టావక్షరాణ్యష్టాక్షర హ వా ఏక గాయత్ర్యై పదమేతదు
హాస్యా ఏతత్స యావదిద ప్రాణితి తావద్ధ జయతి ।
యోఽస్యా ఏతదేవ పద వేదాథాస్యా ఏతదేవ తురీయ
దర్శిత పద పరోరజాయ ఏష తపతీతి యద్వై చతుర్థ
తత్తురీయ దర్శిత పదమితి దదర్శ ఇవ హ్యేష పరోరజా
ఇతి సర్వము హ్యేష రజ ఉపర్యుపరి తపత్యేవ
హ వా ఏష శ్రియా యశసా తపతి ।
యోఽస్యా ఏతదేవ పద వేద సైషా గాయత్రీ
ఏతస్మిస్తురీయే దర్శితే పదే పరోరజసి ప్రతిష్ఠితా
తద్వై తత్సత్యే ప్రతిష్ఠిత చక్షుర్హి వై సత్య తస్మాద్యదిదానీం
ద్వౌ వివదమానావేయాతా అహమద్రాక్షమహమశ్రౌషమితి ।
య ఏవ బ్రూయాదహమద్రాక్షమితి తస్యా ఏవ శ్రద్ధవ్యా య
ఏతద్వై తత్ సత్య బలే ప్రతిష్ఠిత తస్మాదాహుర్బలసత్యాదౌ
జ్ఞేయ ఏవ వైషా గాయత్ర్యధ్యాత్మ ప్రతిష్ఠితా సా హైషా
గాయస్తతే ప్రాణా వై గాయాస్తాన్ ప్రాణాస్తతే ఉద్యద్గాయస్తతే
తస్మాద్గాయత్రీ నామ స యావేమామూమత్వా హైషైవమాస
యస్మా ఇత్యాహ తస్య ప్రమాణ త్రాయతే తా హైకే సావిత్రీ-
మనుష్టుభమన్వాహురనుష్టుభైతద్వాచమనుబ్రూమ
ఇతి న తథా కుర్యాద్గాయత్రీమేవానుబ్రూయాద్యది
హ వాపి బహ్వివ ప్రతిగృహ్ణాతి ।
ఇహేవ తద్గాయత్ర్యా ఏకచన పద ప్రతి య ఇమాస్త్రీన్
లోకాన్ పూర్ణాన్ ప్రతిగృహ్ణీయాత్ సోఽస్యా ఏతత్ప్రథమపదమాప్నుయాత్ అథ యావతీయ త్రయీ విద్యా యస్తావత్ప్రతిగృహ్ణీయాత్ సోఽస్యా ఏతద్ద్వితీయమాప్నుయాత్ ।
అథ యావదిద ప్రాణితి యస్యావత్ ప్రతిగృహ్ణీయాత్ । తస్యా ఉపస్థాన గాయత్ర్యైకపదీ ద్విపదీ త్రిపదీచతుష్పద్యపదా సా న హి పద్యః యస్తే తురీయాయపదాయ దర్శితాయ పరోరజసే సావదోమితి సమధీయీతన హైవాస్మై సకామ సమృద్ధ్యతే ।
యస్మా ఏవముపతిష్ఠతే హ మద ప్రాపమితి ఏతద్ధవై తజ్జనకో వైదేహో వురిలమాశ్రితరాశ్విమువాచ । యత్తు హోతర్గా కథ హలీభూతో వహసీతి ।
ముఖ హ్యస్యా ససభ్రమ విదాచకారేతి హోవాచ తస్యా అగ్నిరేవ ముఖ యదిహ వాపి వహ్నిమానగ్నావభ్యాదధాతి సర్వమేతత్స హత్యేవవిద్యద్యపవహ్నీవ పాప కరోతి సర్వమేవైతత్సమ్యగ్విశుద్ధో యతోఽజరోఽమరః స భవతీతి ॥ ఇతి గాయత్ర్యుపనిషత్ సమాప్తా ॥ 

Tuesday, February 20, 2018

BHAKTI NIVEDANA_SWAMIJI'S BHAJANAVALI BOOK


BHAKTI NIVEDANA_SWAMIJI'S BHAJANAVALI BOOK

SANATANA SAMPRADAYA SMRANALU


SANATANA SAMPRADAYA SMRANALU సనాతన సాంప్రదాయ స్మరణములు 1.శ్లోకం : భక్తి శ్రద్ధా భావనాచ | పూజాం జీవ ఉచ్యతే || తాత్పర్యం : చేయబడు పూజా కార్యమునకు (1) భక్తి (2) శ్రద్ద (3) భావన అనునవి జీవములుగా పేర్కొనబడినవి. గాన వానిని పెంపొందించు కొనవలెను. 2.శ్లోకం : భగవతో బలేన - భగవతో వీర్యేణ | భగవతస్తే జసా - భగవతః కర్మ కరిష్యామి || తాత్పర్యం : నేను భగవంతుని యొక్క బల, వీర్య, తేజస్సుల సహాయంతో భగవంతుని కర్మ చేయుచున్నాను. 3.శ్లోకం : నారాయణ సమారంభాం - శంకరాచార్య మధ్యమాం | అస్మదాచార్య పర్యంతాం - వందే గురు పరంపరామ్ || తాత్పర్యం : (మనది శాశ్వతమైన సనాతన ధర్మం. దీనికి భగవానుడైన నారాయణుడు ఆదిగురువు. ఆయన నుండి బ్రహ్మ, బ్రహ్మ నుండి వశిష్ఠుడు, వశిష్టుని నుండి శక్తి, శక్తి నుండి పరాశరుడు, పరాశరుని నుండి వ్యాసుడు, వ్యాసుని నుండి శుకుడు, శుకుని నుండి గౌడపాదుడు, గౌడపాదుని నుండి గోవింద భగవత్పాదులు, అతని నుండి ఆది శంకరాచార్యులు సనాతన ధర్మాన్ని స్వీకరించి కొనసాగించారు. ఆ సనాతన ధర్మాన్ని ఉపదేశించి మనలను ఆధ్యాత్మిక మార్గములో నడిపించే గురువే గురువు) నారాయణుని మొదలుకొని మధ్యను శంకరాచార్యులవారు, పిమ్మట మళ్ళీ మన గురువు వరకూ ఉన్న గురు పరంపరకు నమస్కారము అని గురువందనము. 4.శ్లోకం : మాతా పితృభ్యో నమః, శ్రీలక్ష్మీ నారాయణాభ్యాం నమః, ఉమా మహేశ్వరాభ్యాం నమః, వాణీ హిరణ్యగర్భాభ్యాం నమః, శచీ పురందరాభ్యాం నమః, అరుంధతీ వశిష్టాభ్యాం నమః శ్రీ సీతారామాభ్యాం నమః, సర్వేభ్యో మహాజనేభ్యో నమః, ఇంద్రాది అష్ట దిక్పాలక దేవతాభ్యో నమః తాత్పర్యం : తల్లిదండ్రులకు నమస్కారము, లక్ష్మీనారాయణులకు నమస్కారము,ఉమామహేశ్వరులకు నమస్కారము, వాణీ చతుర్ముఖులకు నమస్కారము, శచీదేవీ ఇంద్రులకు నమస్కారము, అరుంధతీ వశిష్టులకు నమస్కారము, సీతారాములకు నమస్కారము, మహానుభావులందరికీ నమస్కారము, ఇంద్ర, అగ్ని, యమ, నిఋతీ, వరుణ, వాయు, కుబేర, ఈశాన అను 8 దిక్కుల అధిపతులకు నమస్కారము. 5.శ్లోకం : పూర్వ జన్మాను శమ నాజన్మ మృత్యు నివారణాత్ | సంపూర్ణ ఫల దానాశ్చ - పూజేతి కథితాప్రియే || తాత్పర్యం : కులార్ణవ తంత్రంలో 'పూజ' పూర్వజన్మల కర్మవాసనలను నశింపజేసి, జనన మరణ చక్రాన్ని ఆపివేసే, సంపూర్ణ ఫలాన్నిచ్చే చర్యగా నిర్వచిస్తారు. 6.శ్లోకం : కరాగ్రే వసతే లక్ష్మీః - కరమధ్యే సరస్వతీ | కరమూలేతు గౌరీచ - ప్రభాతే కరదర్శనమ్ || తాత్పర్యం : మన కుడిచేయి వేళ్ళయందు లక్ష్మియు, మధ్య భాగమునందు సరస్వతియు, మూలమందు గౌరీదేవియు వసించియుందురు. గాన నిద్ర నుండి మేల్కొనిన వెంటనే అరచేతిని చూచుకొనవలెను. : 7.శ్లోకం :సముద్రవసనే దేవి! - పర్వత స్తనమండలే | విష్ణుపత్ని! నమస్తుభ్యం! - పాదస్పర్శం క్షమస్వమే || తాత్పర్యం : నిద్రలేచిన వెంటనే పాన్పు నుండి కాలు నేలపై పెట్టేముందు, సముద్రాలు వస్త్రముగా గల, పర్వతములు పాలిండ్లుగా గల విష్ణుపత్నియైన ఓ భూదేవీ ! నీపై కాలుమోపుతున్నాను. నీకు నమస్కారము. నా పాదస్పర్శను క్షమింపుము. 8.శ్లోకం : గంగేచ యమునే చైవ - గోదావరి సరస్వతి! నర్మదే సింధు కావేరి - జలేస్మిన్ సన్నిధింకురు || తాత్పర్యం : ఓ గంగా యమునా గోదావరీ సరస్వతీ నర్మదా సింధూ కావేరీ మహానదులారా! నేను స్వీకరిస్తున్న ఈ పవిత్రమైన జలాలలో మీరందరూ సన్నిహితులు కండి. (దేవతార్చన సమయాల్లో, స్నాన వేళల్లో హిందువులంతా జల పవిత్రీకరణానికి భక్తిశ్రద్దలతో పఠించే పుణ్యశ్లోకం ఇది. ) 9.శ్లోకం : ఉదయేచ స్వయం బ్రహ్మా - మధ్యాహ్నే తు మహేశ్వరః | సాయంకాలే మహావిష్ణుః - త్రయీమూర్తిః దివాకరః || తాత్పర్యం : సూర్య భగవానుని ఉదయ కాలమునందు బ్రహ్మస్వరూపముగను,మధ్యాహ్నమున మహేశ్వరుడుగను, సాయంకాలమునందు విష్ణురూపునిగను ఇట్లు త్రిమూర్తుల రూపముగ భావించినమస్కరించవలెను. 10. శ్లోకం : అవిద్యాది తమః పుంజ విచ్చేదన పటీయసీ | పరబ్రహ్మ స్వరూపా త్వం దీపలక్ష్మి నమోస్తుతే || తాత్పర్యం : అవిద్యవంటి చీకట్లను నాశనం చేయగలిగే శక్తివి నీవు. ఓ దీపలక్ష్మీ!నీవు పరబ్రహ్మ స్వరూపురాలవు. నీకు నమస్సులు. 11.శ్లోకం : బ్రహ్మా మురారీ స్త్రీపురాంతకారీ, భానుః శశీ భూమిసుతో బుధశ్చ! గురుశ్చ శుక్రః శని రాహు కేతువః, కుర్వంతు సర్వే మమ సుప్రభాతమ్|| తాత్పర్యం : బ్రహ్మ, విష్ణు, శివ, సూర్య, చంద్ర, కుజ, బుధ, గురు, శుక్ర, శని,రాహు కేతువులందరూ నాకు సుదినమును కల్పింతురు గాక! 12.శ్లోకం : పృథ్వీ సగంధా సరసాస్తథాపః, స్పర్శీచ వాయుర్జ్వలితం చ తేజ: నభః స శబ్దః మహతా సహైవ, కుర్వన్తు సర్వే మమ సుప్రభాతమ్|| తాత్పర్యం : గంధవతి అయిన భూమి, రసవంతులైన జలములు, స్పర్శ గుణము కలిగిన వాయువు, జ్వలించెడి అగ్ని, శబ్దమయమైన ఆకాశము మహతత్త్వము - ఇవన్నియు నాకు శుభోదయమును కల్పించుగాక! 13.శ్లోకం: లాభస్తేషాం జయస్తేషాం - కుతస్తేషాం పరాభవః ఏషామిందీవరశ్యామో ! హృదయస్థో జనార్ధనః || తాత్పర్యం : నల్ల కలువరంగు గల జనార్ధనుని ఎవరు హృదయముల యందుధ్యానించుచున్నారో వారికి నిరంతరమూ లాభము, జయము కలుగును. ఎప్పుడూ అవమానింపబడరు. 14శ్లోకం : యత్ఫలం నాస్తి తపసా - న యోగేన సమాధినా | తత్ఫలం లభతే సమ్యక్ - కలె కేశవ కీర్తనాత్ || తాత్పర్యం : తపస్సుచేతను, యోగము చేతను, సమాధిచేతను లభించని ఫలము కలియుగమున కేవలము కేశవ కీర్తన చేతనే లభించును. ----------------------------------------------------- 15.శ్లోకం : ధ్యాయన్ కృతే యజన్, యజ్ఞః త్రేతాయాం, ద్వాపరేర్చనాత్| యదాప్నోతి దతాప్నోతి | కలెకేశవ కీర్తనాత్ || తాత్పర్యం : కృతయుగంలో ధ్యానాదుల చేతను, త్రేతాయుగంలో యజ్ఞయాగాదుల చేతను, ద్వాపరయుగంలో అర్చనాదులచేతను ఏ పరమపదవి లభిస్తుందో అది కలియుగాన కేశవుని కీర్తించడం చేతనే లభిస్తుంది. 16.శ్లోకం : మత్స్యః కూర్మో వరాహశ్చ నారసింహశ్చ వామనః | రామో రామశ్చ రామశ్చ బుద్ధః కల్కిరైవచ || తాత్పర్యం : మత్స్యావతారము, కూర్మావతారము, వరాహావతారము, నారసింహావతారము, వామనావతారము, పరశురామావతారము, రామావతారము, బలరామావతారము, బుద్దావతారము, కల్కి అవతారము. ఇవీ నారాయణుని దశావతారములు. ఈ అవతార స్మరణతో నారాయణుని ధ్యానిస్తే కార్యసిద్ధి, ఇష్టసిద్ధి లభిస్తాయి. శ్లోకం : శివాయ విష్ణురూపాయ ! శివ రూపాయ విష్ణవే ! శివస్య హృదయం విష్ణు | ర్విష్ణోశ్చ హృదయం శివః || తాత్పర్యం : విష్ణు స్వరూపుడయిన శివునకు, శివ స్వరూపుడైన విష్ణువునకు నమస్కారము. శివుని హృదయమే విష్ణువు. విష్ణుని హృదయమే శివుడు. అనగా ఉభయులకును భేదము లేదని భావము. : చిక్కడు వ్రతముల క్రతువుల, చిక్కుడు దానముల శౌచ శీల తపములన్ ! జిక్కడు యుక్తిని - భక్తిని జిక్కిన క్రియ నచ్యుతుండు సిద్దము సుండీ | తాత్పర్యం : భగవంతుడు వ్రతములకూ, దానములకూ, శౌచ శీలములకూ, జప తపాదులకూ, యుక్తులకూ చిక్కడు. భగవంతుడు గాఢమైన భక్తికి వశ్యుడవుతాడు. శ్లోకం : చరితం రఘునాధస్య - శతకోటి ప్రవిస్తరమ్ | ఏకైక మక్షరం ప్రోక్తం - మహాపాతక నాశనమ్ || తాత్పర్యం : నూరుకోట్ల శ్లోకములతో విస్తరించియున్న శ్రీరామచంద్రుని పవిత్ర చరిత్రము నుండి ఒక్కొక్క అక్షరము నోట ఉచ్ఛరించినను మహాపాపములు నశించును. శ్లోకం : పై క్షణమెట్టులుండునో, విపత్తులె వచ్చునో, చావే మూడునో యేక్షణమందునేమొ భవదిచ్ఛ యేటుండునో గాన నిప్పు యక్షయమౌ త్వదీయ భజనామృతమున్ ననుగ్రోలనిచ్చి పా ప క్షయమౌ విధంబుగ గృపన్ నను జూడుము జానకీపతీ ! తాత్పర్యం : సీతాపతీ! రామా! ముందు వచ్చేది ఎలా ఉంటుందో ఏమి చెప్పగలము! పెద్ద ఆపద రావచ్చు! లేక చావె మూడవచ్చు! నీ సంకల్పము ఏమిటో చెప్పలేము. కాబట్టి అక్షయమగు నీ యొక్క భజనామృతమును నన్ను గ్రోలనిచ్చి నా పాపాలు బాపి నన్ను కరుణతో కాపాడవయ్యా! రామచంద్రా! : నమామి - నారాయణ పాద పంకజం కరోమి - నారాయణ పూజనం సదా | వదామి - నారాయణ నామ నిర్మలం స్మరామి - నారాయణ తత్త్వమవ్యయం | తాత్పర్యం : శ్రీమన్నారాయణుని పాద పద్మములకు నమస్కరింతును. నారాయణుని సదా పూజింతును. నారాయణుని నిర్మలమగు నామమును కీర్తింతును. శాశ్వతమగు నారాయణుని తత్త్వాన్ని స్మరింతును. శ్లోకం : ఆహార నిద్ర భయ మైథునం చ, సమాన మేతత్ పశుభిః నరాణాం ధర్మోహి తేషా మధికో విశేషో, ధర్మేణ హీనః పశుభిః సమానః || తాత్పర్యం : ఆహారం, నిద్ర, భయం, మైధునం మానవులకు పశువులకు సమానమే! కానీ, ధర్మ వర్తనమే మానవునికి విశేషగుణము. ధర్మం లేనివాడు పశు సమానుడు. శ్లోకం : మితనిద్రా మితాహారో మితవస్త్ర పరిశ్రః! మితభాషణమేకైకం భూషణం బ్రహ్మచారిణమ్ || తాత్పర్యం : బ్రహ్మచర్య వ్రతమును సలుపువానికి మితముగ నిద్రయు, బ్రహ్మచర్య వ్రతమునకు భంగము కలుగనిమితమైన ఆహారమున్ను, నిరాడంబరమై శుభ్రమైన వస్త్ర పరిగ్రహమున్ను, మిత భాషణమున్ను కలిగి ఉండవలెను. శ్లోకం : చిరు . 14 15 =============================== శ్లోకం : దేవే తీర్దేచ మంత్రేచ దైవజ్ఞే భేషజే గురౌ | యాదృశీ భావనా యస్య సిద్ధిర్భవతి తాదృశీ || తాత్పర్యం : దేవతయందుగాని, తీర్థమందుగానీ (బ్రహ్మనిష్ఠునీయందు గాని), మంత్రమందుగానీ, జ్యోతిష్యునియందుగానీ, వైద్యునియందు గాని, గురువునందుగానీ, ఎవరెవరికి ఎట్టి భావన యుండునో ఆ ప్రకారమే ఫలితము సిద్ధించుచుండునని శాస్త్ర ప్రమాణము. శ్లోకం : జిహ్వాగ్రే వర్తతే లక్ష్మీః - జిహ్వాగ్రే మిత్ర బాంధవాః | జిహ్వాగ్రే బంధనం ప్రాప్తిః - జిహ్వాగ్రే మరణం ధృవమ్ || తాత్పర్యం : నాలుక వలన సంపద, బంధుమిత్రులు, సంకేళ్ళు, మరణం కలుగుతాయి. (మనకు మంచి చేసినా కీడు చేసినా అది మన నాలుకయే కనుక మంచి, మృదువైన, ప్రియ సంభాషణలతోనే ఎదుటివారిని ఆకట్టుకోవాలి. మనసుకు బాధ కలిగించే మాటలవల్ల కలిగే సంకెళ్ళను, మరణమును దగ్గరకు రానీయరాదు) శ్లోకం : ఉత్సాహం సాహసం ధైర్యం బుద్ధి శృక్తిః పరాక్రమః | షడేతే యత్ర తిష్ఠంతి తత్ర దేవోహి తిష్ఠతి || తాత్పర్యం : ఉత్సాహము, సాహసము, ధైర్యము, సద్భుద్ధి, శక్తి, పరాక్రమము - అను ఆరు సుగుణాలున్నచోట సాక్షాత్ భగవానుడు నివాసముండును. శ్లోకం : హనుమన్నితీ మే స్నానం, హనుమన్నతి మే జపః | హనుమన్నితి మే ధ్యానం, హనుమశీర్తయే సదా || తాత్పర్యం : హనుమ నామమే నా స్నానం. హనుమ నామమే నా జపం. హనుమ నామమే నాధ్యానం. హనుమను ఎల్లప్పుడూ కీర్తించుదును. శ్లోకం : ముక్తా విద్రుమ హేమనీల ధవళచ్ఛాయై ర్ముఖైస్త్రీక్షణేః యుక్తా మిన్లు నిబద్ధ రత్న మకుటాం తత్వార్ట వర్ణాత్మికామ్ | గాయత్రీం వరదాభయాం కుశ కశా శుభ్రం కపాలం గదాం శంఖం చక్ర మధారవిన్ద యుగళం హస్తి ర్వహన్తం భజే || తాత్పర్యం : గాయత్రీదేవికి ఐదు ముఖులు. ఒకటి ముత్యపు రంగువలె తెల్లగానూ, రెండవది పగడమువలె ఎర్రగానూ, మూడవది. బంగారపు రంగువలె పచ్చగానూ, నాల్గవది నల్లని రంగులోనూ, ఐదవది తెలుపురంగులోనూ శోభిస్తూ ఉంటాయి. ముత్యమువంటి తెలుపు, ఎరుపు, బంగారం, నీలం, తెలుపు వర్ణాల పంచముఖాలతో, మూడు కన్నులతో, చంద్రరేఖ కలిగిన కిరీటంతో వున్న తల్లి గాయత్రి. ఆ వేదమాత చేతుల్లో వరద, అభయ, అంకుశ, కశ (కొరడా), కపాలం, గద, శంఖ, చక్ర, పద్మద్వయం ఉన్నాయి. ఈ రూపంతో ఉన్న గాయత్రిని ధ్యానిస్తూ సూర్యుని భక్తితో నమస్కరించాలి. ప్రతి ముఖమునకు మూడు నేత్రములు ఉన్నవి. శిరస్సుపై రత్న కిరీటంలో చంద్రరేఖ ఉన్నది. ఈమె తత్త్వార్థములను తెలుపు అక్షరములనే స్వరూపముగా గలది. ఈమెకు పది చేతులు. ఆ పది చేతులలో ఒక కుడిచేతితో వరదముద్రను, ఒక ఎడమ చేతితో అభయముద్రను, మరియొక కుడిచేతితో అంకుశము ఎడమచేతితో చిల్లకోలను, ఆ విధంగానే మరొక కుడిచేతితో కపాలమును, ఎడమ చేతితో గద, మరొక కుడిచేతితో శంఖమును, ఎడమ చేతితో చక్రమును, తక్కిన రెండు చేతులతో రెండు తామర పుష్పములను ధరించియుండును. ఈ విధముగా ఉన్న గాయత్రీదేవిని ధ్యానించెదను. (ఈ శ్లోక పఠనం వల్ల ఐశ్వర్యం, విద్య, సుఖ జీవనం, జ్ఞానం లభిస్తుంది.) ఈ ఈఈఈrs- ఉ ఊ శ్లోకం : యత్రాస్తి భోగో - నహతత్ర మోక్ష? యత్రాస్తి మోక్షో - నహి తత్ర భోగః! శ్రీ మారుతేస్సేవన తత్పరాణాం భోగశ్చ మోక్షశ్చ కరస్థ ఏవ || తాత్పర్యం : ఎచ్చట భోగముండునో అచ్చట మోక్షముండదు. ఎచ్చట మోక్షమున్నదో అచ్చట భోగముండదు. కాని ఆంజనేయ సేవా తత్పరులకు భోగము మోక్షము రెండును సిద్ధించును.