Friday, February 23, 2018

NITYA PATHANA SLOKAMULU


NITYA PATHANA SLOKAMULU ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ నిత్య పఠన శ్లోకములు (ఉదయం నిద్ర లేచే వేళ తన అర చేతులు చూసుకుంటూ...) 1.శ్లో: కరాగ్రే వసతే లక్ష్మీ కరమధ్యే సర స్వతీ కరమూలే స్థితో గౌరీ ప్రభాతే కరదర్శనం నిద్ర లేచి భూమిపై కాలు మోపునపుడు... భూదేవికి నమస్కరిస్తూ... 2.శ్లో: సముద్రవసనే దేవీ పర్వత స్థన మండలే విష్ణుపత్ని నమస్తుభ్యం పాదస్పర్శం క్షమస్వమేil సూర్యోదయ సమయమున పఠించవలసిన 3.శ్లోకం: బ్రహ్మస్వరూపముదయే మధ్యాహ్నేతు మహేశ్వరం సాయం ధ్యాయేత్సదావిష్ణుం త్రిమూర్తిం చ దివాకరం, స్నానము చేయునపుడు : ( కేశవ నారాయణ మొదలగు నామములతో ఆచమనం చేసిన తరువాత) 4.శ్లో: ఓం గంగే చ యమునేచైవ గోదావరి సరస్వతీ నర్మదే సింధు కావేరి జలేస్మిన్ సన్నిధింకురు ఓం అపవిత్రః పవిత్రోవా సర్వావస్తాం గతోపి వా యస్మరేత్ పుండ్రీకాక్షం స బాహ్యాంభతర శ్శుచి: పుండరీకాక్ష... పుండరీకాక్ష... పుండరీకాక్ష... గాయత్రీ మంత్రము | 5.శ్లో: ఓం భూర్భువ స్సువః తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ | భర్గోదేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్ || భావార్థము : హేరక్షక! సచ్చిదానందస్వరూప! జగదుత్పాదకదేవ ప్రసిద్ధము, పల్వోత్కృష్టమునగు నీ విజ్ఞాన స్వరూపమున మేము నిత్యముపాసింతుము. మాకు పదుృద్ధినిచ్చి పత్కర్మము లాచరించునట్లు అనుగ్రహింపుము. 6.శ్లో: ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఈ పవిత్ర మంత్రం కలి దోషాలను హరిస్తుంది. వాతవరణాన్ని శుద్దిచేస్తుంది. బుద్దిని శుద్ధి పరుస్తుంది. మనసులోని మాలిన్యాన్నితొలగి స్తుంది. హృదయాన్ని తేలిక పరుస్తుంది 7.శ్లో: మృత్యుంజయ మహామంత్రము ఓ త్ర్యంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ణనమ్, ఉర్వారుకమివ బన్ధనా స్మృత్యోర్ముక్షీయ మామృతాత్ || తా:- సుగంధ యుక్తులును, సమిస్త జీవులమ లెస్సగా పోషించువారును నగు త్రినేత్రుడైన పరమశివుని మేము ఆరాధించుచున్నాము. దోస తీగమండి దోసకాయను వేరుచేయునట్లు మోక్షప్రాప్తి కొఱకై ఆ పరమాత్మ మమ్ములమ మృత్యువునుండి విడుదల చేయుగాక ! 8.శ్లో: కలి కల్మశ నాశన మహామంతమ్ ఓమ్ హరేరామ హరే రామ రామ రామ హరే హరే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే ..... 9.శ్లో: త్వమేవ మతాచ పితా త్వమేవ త్వమేవ బంధుశ్చ సఖా త్వ మేవ! త్వమేవ విద్యా ద్రవిణమ్ త్వ మేవ త్వమేవ సర్వమ్ మమ దేవ దేవ!! తులసీదేవి ప్రార్థన 10.శ్లో: నమ స్తులసి సర్వజ్ఞే పురుషో త్తమ వల్లభే పాహి మాం సర్వపాపేభ్య స్సర్వసంపత్పదాయిని. 11.శ్లో: యన్మూలే సర్వతీర్థాని యన్మ ధ్యే సర్వదేవతాః యదగ్రే సర్వ వేదాశ్చ తులసీం తాం నమామ్యహం. 12.శ్లో: నమ స్తులసి కళ్యాణి నమోవిష్ణుప్రి యే శు భే నమో మోక్ష ప్రదే దేవి నమః సంపతప్రదాయకే సద్ధ్యాదీపప్రార్థన 13.శ్లో: శుభం భవతు క ల్యాణీ ఆరోగ్యం ధనసంపదం మమ శతృ వినాశాయ సాయం జ్యోతి ర్న మోస్తు తే. 13.శ్లో: దీపం జ్యోతి పరబ్రహం దీపం సర్వతమోపహం దీ పేన సాధ్యతే సర్వం సన్ష్యాదీపం నమోస్తు తే. స్తోత్రములు శ్రీ గురు ధ్యానము 15.శ్లో: గురు బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః గురు సాక్షాత్పర బ్రహ్మ తస్మైశ్రీ గురవే నమః 15.శ్లో: ధ్యానమూలం గురోర్మూర్తి! పూజామూలం గురోర్పదం! మంత్రమూలం గురోర్వాక్యం! మోక్షమూలం గురోరక్రుప!! శ్రీ గణపతి ధ్యానము 16.శ్లో: శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం! ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోప శాంతయే!! 18.శ్లో: అగజానన పద్మార్కం గజాసన మహార్నిశం అనేక దంతం భక్తానాం ఏకదంత ముపాస్మహే........ -2- శివస్తుతి : 19.శ్లో: వందే శంభు ముమాపతిం సురగురుం వందే జగత్కారణం వందే పన్నగభూషణం శశిధరం వందే పశూనాం పతిం వందే సూర్యశశాంక వహ్ని నయనం వందే ముకుంద ప్రియం వందే భక్తజనాశ్రయం చ వరదం వందే శివం శంకరం. 20.శ్లో: రుద్రం పశుపతిం స్తాణుం నీలకంఠముమాపతిం! నమామి శిరసా దేవం కిన్నోమృతుః కరిష్యతి!! విష్ణుస్తుతి 21.శ్లో: శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం విశ్వాకారం గగన సదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగిహృద్యానగమ్యం వందే విష్ణుం భవభయహరం సర్వలోకైకనాధం. శ్రీరామస్తుతి 22.శ్లో: శ్రీ రాఘవం దశరథాత్మజ మప్రమేయం సీతాపతిం రఘువరాన్వయ రత్న దీపం ఆజానుబాహు మరవిందదళాయతాక్షం రామం నిశాచరవినాశకరం నమామి. శ్రీరామ. ధ్యానము 23.శ్లో: ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం రామాయ రామభద్రాయ రామ చంద్రాయ వేథ సే రఘునాధాయ నాధాయ సీతాయాః పతయే నమ: శ్రీకృష్ణ ధ్యాన ము 24.శ్లో: కస్తూరీ తిలకం లలాటఫలకే వక్ష స్థలే కౌస్తుభం నాసాగ్రే నవమౌక్తి కం కరతలే వేణుం కరేకంకణం సర్వాంగే హరిచందనంచ కలయన్ కంఠెచ ముక్తావలీం గోపస్త్రీ, పరివేష్టితో విజయతే గోపాల చూడామణి. 25.శ్లో: అదౌ దేవకీదేవి గర్బజననం గోపీ గృహే వర్తనం! మాయాపూతన జీవితాపహరణం గోవర్ధనోద్దారణమ్!! కంసచ్చేదన కౌరవాది హననం కుంతీ సుతా పాలనం! హ్యేతద్భాగవతం పురాణకథితం శ్రీ కృష్ణ లీలామృతమ్!! సరస్వతీస్తుతి 26.శ్లో:సరస్వతీ నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణీ | విద్యారంభం కరిష్యామి సిద్ధిర్భవతు మే సదా || 27.:యా కుందేందు తుషార హార ధవళా, యా శుభ్ర వస్త్రావృతా | యా వీణా వరదండ మండిత కరా, యా శ్వేత పద్మాసనా | 28.శ్లో:యా బ్రహ్మాచ్యుత శంకర ప్రభృతిభిర్-దేవైః సదా పూజితా | సా మామ్ పాతు సరస్వతీ భగవతీ నిశ్శేషజాడ్యాపహా | లక్ష్మీస్తుతి 29.వందే పద్మకరాం ప్రసన్న వదనాం సౌభాగ్యదాం భాగ్యందాం | హస్తాభ్యా మభయప్రదాం మణిగనైర్నానావిధై ర్భూషితామ్. 30.శ్లో:లక్ష్మీం క్షీరసముద్ర రాజ తనయాం శ్రీరంగ ధామేశ్వరీమ్ | దాసీభూత సమస్త దేవ వనితాం లోకైక దీపాంకురామ్ | 31.శ్లో:శ్రీమన్మంధ కటాక్ష లబ్ధ విభవ బ్రహ్మేంద్ర గంగాధరామ్ | త్వాం త్రైలోక్యకుటుంబినీం సరసిజాం వందే ముకుందప్రియామ్ || దేవీ శ్లోకం 32.శ్లో:సర్వ మంగల మాంగల్యే శివే సర్వార్థ సాధికే | శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే || శ్రీవేంకటేశ్వర శ్లోకం 33.శ్లో:శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణనిధయే నిధయేஉర్థినామ్ | శ్రీ వేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళమ్ || దక్షిణామూర్తి శ్లోకం 34.శ్లో:గురవే సర్వలోకానాం భిషజే భవరోగిణామ్ | నిధయే సర్వవిద్యానాం దక్షిణామూర్తయే నమః || భుజించునపుడు చేయు ప్రార్థన 35.శ్లో:అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రితః ప్రాణాపానసమాయుక్తః పచామ్యన్నం చతుర్విధమ్. తా:- నేను 'వైశ్వానరుడ'ను జఠరాగ్నిగానయి ప్రాణులయొక్క శరీరమును ఆశ్రయించి, ప్రాణాపానవాయువులతో గూడుకొని నాలుగువిధములగు అన్నమును పచనము చేయుచున్నాను. బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మహవిర్రహ్మాగ్నౌ బ్రహ్మణా హుతమ్ బ్రహ్మైవ తేన గన్తవ్యం బ్రహ్మకర్మసమాధినా. 36.శ్లో:.బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మ హవిః బ్రహ్మాగ్నౌ బ్రహ్మణాహుతమ్ | బ్రహ్మైవ తేన గంతవ్యం బ్రహ్మ కర్మ సమాధినః || తా:- యజ్ఞమునందలి హోమసాధనములు, హోమద్రవ్యములు, హోమాగ్ని, హోమము చేయువాడు, హోమము చేయబడినది - అన్నియును బ్రహ్మస్వరూపములే యనెడి ఏకాగ్ర భావముతో ఆ యజ్ఞాది కర్మలను జేయు మనుజుడు బ్రహ్మమునే పొందగలడు. రాత్రి నిద్రించుటకు ముందు 37.శ్లో:రామంస్కందం హనూమంతం వై న తేయం వృకోదరం ళయ నే యః స్మ రేన్నిత్యం దుస్స్వప్న స్తస్య నశ్యతి. అపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం 38.శ్లో:అపరాధ సహస్రాణి, క్రియంతే‌உహర్నిశం మయా | దాసో‌உయ మితి మాం మత్వా, క్షమస్వ పరమేశ్వర || కరచరణ కృతం వా కర్మ వాక్కాయజం వా శ్రవణ నయనజం వా మానసం వాపరాధమ్ |అపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం విహిత మవిహితం వా సర్వమేతత్ క్షమస్వ శివ శివ కరుణాబ్ధే శ్రీ మహాదేవ శంభో || 39.శ్లో:కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వాబుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతేః స్వభావాత్ | కరోమి యద్యత్సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామి || బౌద్ధ ప్రార్థన 40.శ్లో:బుద్ధం శరణం గచ్ఛామి ధర్మం శరణం గచ్ఛామి సంఘం శరణం గచ్ఛామి శాంతి మంత్రం 41.శ్లో:అసతోమా సద్గమయా | తమసోమా జ్యోతిర్గమయా | మృత్యోర్మా అమృతంగమయా | ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః 42.శ్లో: సర్వే భవంతు సుఖినః సర్వే సంతు నిరామయాః | సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు మా కశ్చిద్దుఃఖ భాగ్భవేత్ || ఓం సహ నా’వవతు | స నౌ’ భునక్తు | సహ వీర్యం’ కరవావహై | తేజస్వినావధీ’తమస్తు మా వి’ద్విషావహై” || ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః’ || 43.:(పారాయణ అనంతర క్షమార్పణ పూర్వక సమర్పణము) *యాని కానిచ పాపాని జన్మాంతర కృతానిచ ! తాని తాని ప్రణశ్యంతి ప్రదక్షిణ పదే పదే !! *పాపోహం పాపకర్మాహం పాపాత్ము పాప సంభవః ! త్రాహిమాం కృపయా దేవ శరణాగత వత్సల !! *అన్యధా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ ! తస్మాత్కరుణ్య భావేన రక్ష రక్ష మహేశ్వర !! *మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తి హీనం జనార్ధన ! యత్పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తుతే !! *యదక్షర పదభ్రష్టం మాత్రహీనంతు యద్భవేత్ ! తత్సర్వం క్షమ్యతాం దేవ నారాయణ నమోస్తుతే !! *ఆవాహనం న జానామి న జానామి విసర్తనం! పూజా విధిం న జానామి క్షమస్వ హనుమత్రభో !! *గోప్రూణా మపి గోప్తాశ్వం గృహాణా మత్తృతం జపం ! సిద్ధిం కురుష్వ మే దేవ త్వమహం శరణం గతః !! *కాయేన వాచా మనసేంద్రి యైర్వా దధ్యాత్మనా వా ప్రకృతే స్వభావాత్ ! కరోమిడుద్యత్ సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సవురదూమి ! సదాశివాయేతి సమర్పయామి !! 44.దేవాలయములో ప్రదక్షిణ చేయునపుడు యాని కాని చ పాపాని జన్మాంతర కృతానిచ తాని తాని ప్రనశ్యంతి ప్రదక్షిణ పదేపదే ! పాపోహం పాపకర్మాహం పాపాత్మా పాప సంభవః ! త్రాహిమాం కృపయా దేవ శరణాగత వత్సల !! అన్యధా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ ! తస్మాత్కరుణ్య భావేన రక్ష రక్ష మహేశ్వర !! రక్ష రక్ష జనార్ధన!! *********************************************************** విశేష మంత్రాః పంచాక్షరి – ఓం నమశ్శివాయ అష్టాక్షరి – ఓం నమో నారాయణాయ ద్వాదశాక్షరి – ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ

No comments: