Monday, July 24, 2017

narayana nee namame gati ika korikalu maaku konasagutaku


narayana nee namame gati ika korikalu maaku konasagutaku

 నారాయణ నీ నామమె గతి యిక కోరికలు మాకు కొనసాగుటకు

narayana nee namame gati ika korikalu maaku... by sudarshan-reddy

No comments: