Thursday, February 28, 2013

Hanuman Bahuk by jayahanumanji

Sri Hanuman Bahuk – శ్రీ హనుమాన్ బాహుక్ Vedio and Complete Book

Sri Hanuman Bahuk – శ్రీ హనుమాన్ బాహుక్------------------------------------------------------------------------------
హనుమంతుని త్రికరణశుధ్ధిగా సేవించువారి జన్మ ధన్యమనుటకొక చక్కని ఉదాహరణ తులసీదాస్ జీవితం. పుట్టుకతోనే తల్లిని కోల్పోయిన వానిని మూలానక్షత్ర జాతకుడు, నష్టజాతకుడని, కుటుంబానికి అరిష్టమని తండ్రి వదిలేశాడు. చేరదీసిన దాదికూడా చిన్నతనంలోనే చనిపోవటంతో అతణ్ణి దగ్గరకు తీయటానికే అందరూ వెరచేవారు. దిక్కులేనివారికి దేవుడే దిక్కన్నట్లు భగవదనుగ్రహంతో పెరిగాడు.
ఏ విధమైన కష్టములనున్న వారయినా దీనిని పఠించి హనుమదనుగ్రహమునకు పాత్రులై పీడావిమోచనము పొందవచ్చును. హనుమత్సాహిత్య ప్రచారముచేయు మా శ్రీ హనుమదాధ్యాత్మిక కేంద్రం ఆశయము ననుసరించి దీనిని భకకోటి కందజేయ గల్గుచున్నందుకు సంతసించుచున్నాము. ఈ గ్రంధము నాదరించి మా కృషిని ప్రోత్సహించవలసినదిగా కోరుచున్నాము. తులసీదాసకృతమగు నీస్తోత్రమును సద్వినియోగ మొనర్చుటద్వారా ఎల్లవారు హనుమత్కృపకు పాత్రులౌదురుగాక!
------------------------------------------------------------------------------

9 Minute video on Surya Namaskar Yagnam CD - Feb 18, 2013

GITAMAKARANDAM_6 to 18 CHAPTERS_LATEST EDITION

GITAMAKARANDAM_ 18 CHAPTERS_LATEST EDITION
       
TO DOWNLOAD HQ IMAGE PDF FREEDOWNLOAD LINK:
http://www.mediafire.com/?qimc7w6eqj3oo
FOR GITAMAKARANDAM VIDEOS 18 CHAPTERS DVD'S ZIPPED FILES DOWNLOAD LINK OF THE FOLDER:

http://www.mediafire.com/?2h32o9f8qzoy4

 

15 PURUSHOTTAMAPRAPTI YOGAM(LATEST)_GITAMAKARANDAM by ysreddy94hyd


GTMKRDM-GITAMAKARANDAM-VIGNANAYOGAM by ysreddy94hyd

6 ATMASAMYAMA YOGAM(LATEST)_GITAMAKARANDAM_HQ by ysreddy94hyd

Sunday, February 24, 2013

Civil Society Organizations Hyderabad_Condemnation of the barbaric terror strikes in Dilsukhnagar Hyderabad

Civil Society Organizations
Hyderabad
20-4-10
near Bus Station, Charminar, Hyderabad. 
Tele: 040-24572984 Press Release

 Sub: Condemnation of the barbaric terror strikes in Dilsukhnagar Hyderabad - 
Appeal for Succor to the affected, peace and Demand for Action 

We the undersigned representatives of Civil Society are deeply concerned and disturbed by the terror attacks at Dilsukhnagar in the evening hours of 21st February 2013. We unequivocally condemn these ghastly terror attacks targeting innocent peace loving people of Hyderabad. This is a heinous crime against Humanity. These terror attacks point to a very well thought out strategy to foment communal disturbances in the city and also to expand the poison of communalism to other parts of the country and to divert attention from miserable crucial issues. Since time immemorial Hyderabad has been a strong foundation of peace and communal harmony; in such crises citizens of Hyderabad have applied their wisdom, shown restraint and maintained communal amity. We are still in the process of recuperating from many painful shocks and memories of the past. This is a moment of deep grief for all. We extend our sympathies to the bereaved families. We appeal political leaders to refrain naming one particular person, community or organisation and allow Investigation Agencies to do their work. We also appeal to the citizens of Hyderabad to stand united, come forward to help the victims philanthropically in cash, kind and particularly blood donation directly at the hospitals where injured are in need; make all efforts to assist the authorities and cooperate with the government in law and order to arrest and defeat the conspirators in their nefarious mission. We request the concerned authorities to immediately provide succor to the victims, to shed pre-conceived notions, unravel the conspiracy, expose the responsible elements; however high and mighty they may be, and prosecute them with immediate deterrent punishment to save secular fabric and peaceful atmosphere in society. Mother Teresa said: “If we have no peace, it is because we have forgotten that we belong to each other”.

 Mazher Hussain, COVA GVVSDS Prasad, General Secretary, Sarvodaya Mandal, & Gandhi-king Foundation Andhra Pradesh K.M. Arifuddin Madina Education Centre Nanak Singh Nishter, International Sikh Center for Interfaith Relations Muneeruddin Mujahid, Tehreek Khair e Ummah Prof. Rama Melkote Khalid Rasool Khan, Social Activist Veda Kumar, Chelimi Foundation Mohd. Aliuddin Quadri, Bharat Ekta Manch Srinivas Moosa Bowli Traders Welfare Association Moulana Hamid Hussain Shuttari Khaleeq ur Rahman, Social and Political Activist Mohammed Turab, Interfaith Forum -- COVA (Confederation of Voluntary Associations) is a national network of voluntary organizations dedicated to the issues of social harmony, peace and justice. The prime focus of COVA is on citizenship rights and on perspective building for harmony and peace in South Asia. Through direct programmes and by networking with other CSOs, COVA organises perspective building activities and programs, carries out campaigns, and conducts research for influencing diverse sections of civil society and the state apparatus to adopt inclusive, secular and egalitarian outlook and policies that would foster rights and secure justice and peace for all. -- COVA (Confederation of Voluntary Associations) is a national network of voluntary organizations dedicated to the issues of social harmony, peace and justice. The prime focus of COVA is on citizenship rights and on perspective building for harmony and peace in South Asia. Through direct programmes and by networking with other CSOs, COVA organises perspective building activities and programs, carries out campaigns, and conducts research for influencing diverse sections of civil society and the state apparatus to adopt inclusive, secular and egalitarian outlook and policies that would foster rights and secure justice and peace for all.

Tuesday, February 19, 2013

List of 7797 Hindu Websites, Details on LORD VISHNU in Tibet and ROMAs in Europe

List of 7797 Hindu Websites, Details on LORD VISHNU in Tibet and ROMAs in Europe
Brahmande HinduDharma Janeh: Swagatam!

Regarding Hindu Websites Database, we have attached herewith the following:

0. DEATAIILED MAIL  (Database Summary)
1.  7797 Websites sorted alphabetically
2.  7797 Websites sorted category wise
3.  7797 Websites sorted Country wise
4.  5001 E-Mail addresses of Temples & Organizations

Kindly go through these details.
 
 Websites of ongoing/ upcoming Large events :
1.      http://kumbhmelaallahabad.gov.in/   Kumbh Mela 2013 (Allahabad)
2.      http://kmyatra.webstarts.com/        Kailash Mansarovar Yatra 2013

A
Quote from Mahatma Gandhi
"There is no path to peace. Peace is the path"
 
A Quote from Swami Vivekananda

In a day when you don't come across any problems - you can be sure that you are traveling in the wrong path"

 
OM Namah!

Hindus Media Network

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
If you wish, you may forward this mail to your known persons from the same faith
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 attachments — Download all attachments (zipped for )   View all images   Share all images  
a92.Om Vishwa Bhavan Mandir.pnga92.Om Vishwa Bhavan Mandir.png
27K   View   Share   Download  
5.Sri Adi Shankaracharya  8th Century -Gave Priciples of  Advaita Vedanta.jpg5.Sri Adi Shankaracharya 8th Century -Gave Priciples of Advaita Vedanta.jpg
38K   View   Share   Download  
6.Swami Vivekananda_at Parliament of Religions Chicago 1893.jpg6.Swami Vivekananda_at Parliament of Religions Chicago 1893.jpg
11K   View   Share   Download  
7.Mahatma Gandhi 1930s - There is no path to Peace. Peace is the path..jpg7.Mahatma Gandhi 1930s - There is no path to Peace. Peace is the path..jpg
13K   View   Share   Download  
8.His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda.jpg8.His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda.jpg
359K   View   Share   Download  
4.Organisations EMail Addresses.txt4.Organisations EMail Addresses.txt
131K   View   Download  
0.DETAILED MAIL.pdf0.DETAILED MAIL.pdf
183K   View   Download  
1.Hindu Websites sorted Alphabetically.pdf1.Hindu Websites sorted Alphabetically.pdf
835K   View   Download  
2.Hindu Websites sorted Category wise.pdf2.Hindu Websites sorted Category wise.pdf
770K   View   Download  
3.Hindu Websites sorted Country wise.pdf3.Hindu Websites sorted Country wise.pdf
712K   View   Download  

Wednesday, February 13, 2013

(28) Hinduism Path: Vegetarianism

(28) Hinduism Path: Vegetarianism

 I have now uploaded 28th UTube Presentation (Vegetarianism) of my book Hinduism: Path of the Ancient Wisdom. Earlier I have uploaded all 65 chapters of the book on the web site.Below are both the links for the book web site and the UTube Presentations. In about 400 pages the book describes all aspects of Hindu religion, culture and philosophy. Please share this with your friends and 

contact:


Monday, February 11, 2013

TELGUDEVOTIONAL SWARANJALI BLOG_STATISTICS_11-02-2013

TELUGUDEVOTIONALSWARANJALI  ·  Stats  ›  Posts

Feb 5, 2013 7:30 AM – Feb 12, 2013 6:30 AM

Graph of Blogger page views

Pageviews today
153
Pageviews yesterday
4,530
Pageviews last month
149,430
Pageviews all time history
3,414,381
Don't track your own pageviews
More »

Posts

EntryPageviews
1895
Jan 10, 2011, 8 comments
1017
780
Oct 28, 2011, 1 comment
501
406

Posts

EntryPageviews
1895
Jan 10, 2011, 8 comments
1017
780
Oct 28, 2011, 1 comment
501
406
335
320
303
173
Nov 29, 2008, 8 comments
141