Sunday, January 6, 2013

Hanuman Chalisa...A Spritiual Prayer Of Lord Hanuman...

Hanuman Chalisa...A Spritiual Prayer Of Lord Hanuman...

 

Listen MS Rama Rao Telugu Hanuman Chalisa

video

- రచన -
M.S. Ramarao

శ్రీ హనుమను గురుదేవు చరణములు
ఇహపర సాధక చరణములు 
బుద్ధిహీనతను కలిగిన తనువులు 
బుద్బుధములని తెలుపు సత్యములు || శ్రీ|| 

Sree hanumaanu gurudevu charanamulu
ihapara saadaka charanamulu
bhuddhiheenatanu kaligina tanuvulu
bhudbhudamulani telupu sathyamulu ||sree||

హనుమాన్ చాలీసా
జయ హనుమంత జ్ఞానగునవందిత 
జయ పండిత త్రిలోక పూజిత 

రామ దూత అతులిత బలధామ 
అంజనిపుత్ర పవనసుతనామ 

ఉదయ భానుని మధుర ఫలమని 
భావన లీల అమృతమును గ్రోలిన 

కాంచనవర్ణ విరాజిత వేష 
కుండలమందిత కుంచితకేస  ||శ్రీ||

రామ సుగ్రీవుల మైత్రిని గొలిపి 
రాజపదవి సుగ్రివున నిలిపి

జానకీపతి ముద్రిక దోడ్కొని 
జలధి  లంఘించి లంక జేరుకొని 

సూక్ష్మరూపమున సితను జూచి 
 వికతరూపమున లంకను గాల్చి 

భిమ రూపమున అసురలను జంపి 
రామ కార్యమును సఫలము జేసిన ||శ్రీ||

సిత జాడగని  వచ్చిన నిను గని 
శ్రీ రఘు వీరుడు కౌగిట నినుగొని  

సహస్ర రీతుల  నిను గొనియాడగ 
కాగల కార్యము నీపై నిడగ

వానరసేనతో వారధి దాటి 
లంకేసునితో తలబడి  పోరి 

హోరు హోరున పోరు సాగిన 
అసురసేనల వరుసను గూల్చిన ||శ్రీ||

లక్ష్మణ మూర్చ తో రాముడడగ 
సంజీవిని దేచ్చిన ప్రాణప్రదాత 

రామ లక్ష్మణుల అస్త్ర దాటికి 
అసురవీరులు అస్తమించిరి

తిరుగులేని రామభాణము 
జరిపించెను రావణ సంహారము 

ఎదురు లేని ఆ లంకాపురమున 
ఏలికగా విభీశునను జేసిన ||శ్రీ||

సీతారాములు నగవుల గనిరి 
ముల్లోకాల హారుతులందరి 

అంతులేని ఆనంద ఆశ్రువులే 
అయోద్యాపురి పొంగి పొరలే

సీతారాముల సుందర మందిరం
శ్రీ కాంతువదం నీ హృదయం

రామచరిత కర్ణామృత గాన 
రామనామ రసామృత పాన ||శ్రీ||

 దుర్గమమగు ఎ కార్యమైనా 
సుగామమే యగు నీకృప జాలిన

కలుగు సుఖములు నినుసరనన్న 
తొలగు భయములు నీ రక్షణ యున్న

రామద్వారపు కాపరివైన నీ 
కుత్తడి మీర  భ్రంహాదుల తరమా 

భూత పిశాచ సాఖినీ డాకినీ 
భయపడిపారు నీ నామజపము విని ||శ్రీ|

ధ్వజవిరాజ వజ్రశరీరా 
భుజబలతెజా గదాధరా 

ఈశ్వరాంశ శంభూత పవిత్రా 
కేసరి పుత్రా పావన గాత్ర 

సనకాదులు బ్రమ్హాది దేవతలు  
శారద నారద ఆదిశేషులు 

యమ కుభేర దిగ్పాలురు కవులు 
పులకితులైరి నీ కీర్తి గానముల ||శ్రీ||

"సోదర భారత నామానా " యని 
శ్రీ రాముడు ఎన్నిక గొన్న హనుమా 

 సాదుల పాలిట ఇంద్రుడవన్నా
అసురుల పాలిత కాలుడవన్నా

అష్ట సిద్ధి నవనిధులకు దాతగ
జానికీమాత దీవించెనుగ 

రామరసామ్రుత పానము జేసిన
మ్రుత్యుం జయువై  వెలసిన ||శ్రీ||

నీ నామ భంజన శ్రీ రామ రంజన 
జన్మ జన్మాంతర  దుఖభంజన

ఎచ్చటఉండిన రఘువరదాసు 
చివరకు రాముని చేరుట తెలుసు 

ఇతర చింతనలు మనసున మోతలు 
స్థిరముగా మారుతి సేవాలు సుఖములు 

 ఏందెందున  శ్రీ రామ కీర్తన 
అందందున హనుమాన నర్తన ||శ్రీ||

శ్రద్ధగ దీనిని ఆలకిమ్పుమా
శుభామఘు ఫలములు కలుగు సుమా 

భక్తి మీరి గానము చేయగ 
 ముఖ్తి కలుగు గౌరీసులు సాక్షిగా  

తులసీదాస హనుమాన చాలీసా 
తెలుగున సులువుగా నలుగురు పాడగా 

పలికిన సీతారాముని పలుకున 
దోశాములున్న మన్నిమ్పుమన్న ||శ్రీ||

మంగళ హారతి గొను హనుమంత 
 సీతారామ లక్ష్మణ సమేత |
నా అంతరాత్మ నిలుమో అనంత 
నీవే అంతా శ్రీ హనుమంతా ||

ఓం శాంతిహి  శాంతిహి శాంతిహి
శ్రీ రామర్పనమస్తు 


No comments: