Sunday, January 16, 2011

Vemana Sathakam Padyamulu mp3
http://www.4shared.com/dir/2QQeovVs/Vemana_Padyamulu.html
http://www.4shared.com/dir/dJuhFdW2/Vemana_Padyamulu-_V_Ramakrishn.html
Vemana Padyamulu- V Ramakrishna 66,016 KB 55 file(s)
Vemana Sathakam,Padyamulu - Alpa buddi vaniki Adhikaramichina.mp3 1,203 KB mp3
Vemana Sathakam,Padyamulu - Alpudepudu Paluku Adambaramuganu.mp3 1,439 KB mp3
Vemana Sathakam,Padyamulu - Anagananaga Ragamathisayilluchunundu.mp3 1,137 KB mp3
Vemana Sathakam,Padyamulu - Anuvugani Chota Adhikulamanaradhu.mp3 1,538 KB mp3
Vemana Sathakam,Padyamulu - Atma Suddileni Acharamadhi ela.mp3 1,159 KB mp3
Vemana Sathakam,Padyamulu - Ayidu Vellu Balimi.mp3 1,297 KB mp3
Vemana Sathakam,Padyamulu - Bhoomi Lona Putti.mp3 1,641 KB mp3
Vemana Sathakam,Padyamulu - Bhoomi Nadhi Anina.mp3 1,471 KB mp3
Vemana Sathakam,Padyamulu - Chadivi Chadivi.mp3 1,096 KB mp3
Vemana Sathakam,Padyamulu - Chadvara Mathi Melu.mp3 1,429 KB mp3
Vemana Sathakam,Padyamulu - Champadaginatti Satruvu.mp3 1,206 KB mp3
Vemana Sathakam,Padyamulu - Chettu Chema Patti.mp3 1,165 KB mp3
Vemana Sathakam,Padyamulu - Chittasuddi Kaligi Chesina Punyambu.mp3 904 KB mp3
Vemana Sathakam,Padyamulu - Ganga Paruneppudu Kadalani Gati Toda.mp3 1,217 KB mp3
Vemana Sathakam,Padyamulu - Gangi govu palu gantedayinanu Chalu.mp3 1,073 KB mp3
Vemana Sathakam,Padyamulu - Inumu Virigeneni Iru Maru Mummaru.mp3 1,257 KB mp3
Vemana Sathakam,Padyamulu - Ittu Tanuvu Galigi.mp3 1,372 KB mp3
Vemana Sathakam,Padyamulu - Jathulandu Netti Jathi Vrukshamo Choodu.mp3 1,188 KB mp3
Vemana Sathakam,Padyamulu - Kani Vadi Thoda Kalisi Melangina.mp3 1,193 KB mp3
Vemana Sathakam,Padyamulu - Kasturinatu Chooda Kanti Nallaganundu.mp3 1,307 KB mp3
Vemana Sathakam,Padyamulu - Kopamunanu Ganatha.mp3 1,422 KB mp3
Vemana Sathakam,Padyamulu - Kothi Patti Techi Krotha Putamu Gatti.mp3 1,172 KB mp3
Vemana Sathakam,Padyamulu - Koti Danamichi.mp3 1,245 KB mp3
Vemana Sathakam,Padyamulu - Kshamagalatti Atadhu Sadhuvai Sobincha.mp3 1,370 KB mp3
Vemana Sathakam,Padyamulu - Madhurasambu Kori Makshikam Cheri.mp3 1,120 KB mp3
Vemana Sathakam,Padyamulu - Marmamerugaleka.mp3 1,568 KB mp3
Vemana Sathakam,Padyamulu - Matala Matalu Vachunu.mp3 1,358 KB mp3
Vemana Sathakam,Padyamulu - Matalada Galugu Marmamulerigina.mp3 1,277 KB mp3
Vemana Sathakam,Padyamulu - Mattilona Putti Mattilona Perigi.mp3 1,364 KB mp3
Vemana Sathakam,Padyamulu - Medipandu Chooda Melimai Undunu.mp3 1,031 KB mp3
Vemana Sathakam,Padyamulu - Meka Kuthika Patti Meda Channu Kuduvaga.mp3 1,266 KB mp3
Vemana Sathakam,Padyamulu - Mirepa Ginja Chooda Meedha Nallaganundu.mp3 1,097 KB mp3
Vemana Sathakam,Padyamulu - Musti Vepa Chettu.mp3 1,294 KB mp3
Vemana Sathakam,Padyamulu - Neella munaganela.mp3 1,128 KB mp3
Vemana Sathakam,Padyamulu - Neellalona Musali Neeti Yenugu Battu.mp3 1,064 KB mp3
Vemana Sathakam,Padyamulu - Nikkamayina Manchi Neelamokkati Chalu.mp3 1,148 KB mp3
Vemana Sathakam,Padyamulu - Pala gathiyu Nela.mp3 1,718 KB mp3
Vemana Sathakam,Padyamulu - Pamu kanna ledu Papisti Jeevi.mp3 1,969 KB mp3
Vemana Sathakam,Padyamulu - Paraga Rathi Gundu Pagalagottaga Vachu.mp3 1,257 KB mp3
Vemana Sathakam,Padyamulu - Pattu Pattaradhu Patti Viduvaradhu.mp3 1,539 KB mp3
Vemana Sathakam,Padyamulu - Saki Kokalu.mp3 748 KB mp3
Vemana Sathakam,Padyamulu - Santhame Janulanu Jayamunondinchunu.mp3 1,191 KB mp3
Vemana Sathakam,Padyamulu - Talli Tandri Meedha Dayaleni Putrundu.mp3 1,547 KB mp3
Vemana Sathakam,Padyamulu - Tanuvadevari Sompu.mp3 1,459 KB mp3
Vemana Sathakam,Padyamulu - Tappulennu Varu Thandopatandambu.mp3 1,110 KB mp3
Vemana Sathakam,Padyamulu - Uppukappurambu Okka Polikanundu.mp3 1,498 KB mp3
Vemana Sathakam,Padyamulu - Veru Purugu Cheri Vrukshambu Cherachu.mp3 1,073 KB mp3
Vemana Sathakam,Padyamulu - Vogu Nogu Mechu Nodaranganangnani.mp3 1,313 KB mp3
Vemana Sathakam,Padyamulu - Vopu boyi kontha.mp3 1,097 KB mp3
Vemana_Sathakam_Padyamulu_-_Chadivi_Chadivi.mp3 1,096 KB mp3
Vemana_Sathakam_Padyamulu_-_Gangi_govu_palu_ganted ayinanu_Chalu.mp3 1,073 KB mp3
Vemana_Sathakam_Padyamulu_-_Inumu_Virigeneni_Iru_M aru_Mummaru.mp3 1,257 KB mp3
Vemana_Sathakam_Padyamulu_-_Kani_Vadi_Thoda_Kalisi _Melangina.mp3 1,193 KB mp3
Vemana_Sathakam_Padyamulu_-_Kani_Vadi_Thoda_Kalisi _Melangina_2.mp3 1,193 KB mp3
Vemana_Sathakam_Padyamulu_-_Matala_Matalu_Vachunu. mp3 1,358 KB mp3
Vemana_Sathakam_Padyamulu_-_Mattilona_Putti_Mattil ona_Perigi.mp3 1,364 KB mp3
Vemana_Sathakam_Padyamulu_-_Mattilona_Putti_Mattil ona_Perigi_2.mp3 1,364 KB mp3
Vemana_Sathakam_Padyamulu_-_Medipandu_Chooda_Melim ai_Undunu.mp3 1,031 KB mp3
Vemana_Sathakam_Padyamulu_-_Medipandu_Chooda_Melim ai_Undunu_2.mp3 1,031 KB mp3
Vemana_Sathakam_Padyamulu_-_Mirepa_Ginja_Chooda_Me edha_Nallaganundu.mp3 1,097 KB mp3
Vemana_Sathakam_Padyamulu_-_Mirepa_Ginja_Chooda_Me edha_Nallaganundu_2.mp3 1,097 KB mp3
Vemana_Sathakam_Padyamulu_-_Pala_gathiyu_Nela.mp3 1,718 KB mp3
Vemana_Sathakam_Padyamulu_-_Pamu_kanna_ledu_Papist i_Jeevi.mp3 1,969 KB mp3
Vemana_Sathakam_Padyamulu_-_Paraga_Rathi_Gundu_Pag alagottaga_Vachu.mp3 1,257 KB mp3
Vemana_Sathakam_Padyamulu_-_Saki_Kokalu.mp3 748 KB mp3
Vemana_Sathakam_Padyamulu_-_Talli_Tandri_Meedha_Da yaleni_Putrundu.mp3 1,547 KB mp3
Vemana_Sathakam_Padyamulu_-_Uppukappurambu_Okka_Po likanundu.mp3 1,498 KB mp3
Vemana_Sathakam_Padyamulu_-_Vakku_Valana_Kalugu.mp 3 1,440 KB mp3
Vemana_Sathakam_Padyamulu_-_Vogu_Nogu_Mechu_Nodara nganangnani.mp3 1,313 KB mp3
Vemana_Sathakam_Padyamulu_-_Vopu_boyi_kontha.mp3

No comments: