Thursday, January 13, 2011

VEDIC CHANTINGS – Various artists 247 MB

VEDIC CHANTINGS – Various artists 247 MB


Rendred by: K. Srishaila Sudarshanan, K. Srirama Dasharadhi, D. Surya Narayana Avadhani, K.V. Srihari Swamy, G.V. Vijaya Kumaracharya, K. Srinathan (U.S.A.)

In continuation of futre upload…I understand Gadyamala 14-18 has been uploaded.

PANCHASUKTHAM
1. PANCHA SUKTHAM
2. NARAYANA SUKTHAM
3. VISHNU SUKTHAM
4. SRI SUKTHAM
5. BHU SUKTHAM
6. PANCHA SHANTI
7. ASHEERVACHANA GHANAM

SAKALA DEVATA ASTHOTTARA SATHANAMA STHOTRANI
08. SRI RAMA ASTHOTTARA SATA NAMA STHOTRAM
09. SRI KRISHNA ASTHOTTARA SATA NAMA STHOTRAM
10. SRI LAKSHMI NARASIMHA ASTHOTTARA SATA NAMA STHOTRAM
11. SRI LAKSHMI ASTHOTTARA SATA NAMA STHOTRAM
12. SRI VENKATESWARA ASTHOTTARA SATA NAMA STHOTRAM
13. SRI SUDARASANA ASTHOTTARA SATA NAMA STHOTRAM

GADYAMALA
14. SRI SRINIVASA GADYAMALA
15. SRI LAKSHMI GADYAM
16. SRI GARUDA DANDAKAM (GADYAM)
17. SRI RAGHUVEERA GADYAM
18. SRI SUDARSANA GADYAM

PRATAH SMARANAM
19. HARYASHTAKAM
20. KRISHNASHTAKAM
21. PANCHAYUDHA STHOTRAM
22. SHLOKA DVAYAM
23. SLOKA TRAYAM
24. PARATHVADI PANCHAKAM
25. PARAMARATHA SHLOKA DVAYAM
26. SRI VISHNU SHODASA NAMA STHOTRAM
27. KSHAMA SHODASI
28. ADITHYA HRUDAYAM
29. SRIRAMA MANGALAM

SUDARSANA SADHAKAM
30.SUDARASANA SATHAKAM

YAJURVEDA GHANAM
31.YAJURVEDA GHANAM

http://rghost.net/117569

No comments: